Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/573

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

56() BRATSBERG AMT. Her bør dog erindres, at indfrielse af pantegjæld ofte fore- gaar, uden at vedkommende dokument straks bliver aflæst. Paa den anden side tyder det paa nogen økonomisk fremgaug, at de i Sparebankerne anbragte kapitaler har været i stigende. De af sparel)ankerne forvaltede midler og sparebankernes form11e var: Forvaltcde midler-. Deraf bnnkernes formue 1885 . . 5 957 1OO 743 300 l89O . . 9 806 5O0 1 O33 6O0 1895 . . . . . 1O 278 6OO 1308 O00 Sk0IeVæSe11. Den 7de oktober 1729 blev der paa thinget i Seljord oplæst for almuen et cirkulære fra amtmand Christian Bergh-, hvori han opfordrede til at sætte igang et ordnet skole- væsen. Forslaget blev godt modtaget i en række af herreder, og Telemarken synes saaledes at have faaet en ordnet skole 10 aar før den kgl. forordning af 1739 og før konfirmationens ind- førelse. At der til skoleholdere maatte tages, hvad der var at faa (som afskedigede underofficerer o. s. v.), er selvsagt. Om Skolevæsenet i ældre tid oplyser lVille i 1786: «Efter en Indretning, som den 4de Martii 1783 blev foran- staltet af Amtets Øvrighed, staaer Skolevæsenet paa en saadan Fod, at hele PræStegieldet er inddelt i 7 Skoleroder, hvor enhver Rode har sin omgaaende Skolemester, der begynder Skolen straks efter Juul og ender den 14de April. 1 saa kort en Tid kan Bør11ene ikke lære meget. men maae hele Sommeren og Høsten glemme, hvad de om Vinteren have lært. Da nu Skolemest-erne selv ikke forstaae meget, er det høi1ig at undre over, hvorledes Ungdommen i saa kort en Tid dog kan lære at læse temmelig i en Bog, hvilket nok mere maae tilskrives oplyste Forældres pri- vate Underviisning, end den offentlige Med Skolemesteren, som i sin Rode holder een Uge Skole i hver Gaard, følger stedse et fattigt Barn, hvilke begge nyde fri For- tæring og Logement; desuden faaer hver Skolemester 5 Rdl. 32 sk. i aarlig Løn, som om Høsten beta1es dem af Sognepræsten, der selv indkræver samme paa denne facile Maade, at enhver Com- municant legger 2 sk. iTav1en, hvergang de hengaae at skriftes, og da dette af 1208 Communicanter udgiør 50 Rd1. 32 sk. skiønt adskillige Fattige fritages, og Skolelønnen beløber sig til 49 Rdl., saa sees deraf, at Skolekassen tilligemed Skolevæsenet er i den sletteste Forfatning.» Amtets landdistrikt var i l893 delt i 318 skolekredse med ialt 11642 undervisningsberettigede bøm; det antal børn, som ved aarets udgang undervistes i faste skoler, var 1O 933 eller omtrent 94 pct.