Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/548

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKAT1ONSM1DLER. 535 fjeldvægge omdannet til et stille bassin, og elveleiet op til Nome gjort farbart ved en hel del udmineringer og opdæmninger. Høiere op ligger Lunde sluse og derpaa I0eldal sluse, begge med 3 m. faldhøide. Fra Kje1dal er der 2 km. op til Hoggadammm, hvis 7 m. høie fald overvindes ved 2 sluser. Bygningen af denne dam voldte overordentlige vanskeligheder, da man I a 2 m. under elvebunden stødte paa kviksand, som fuldstændig maatte fjernes; først i 8 m.’s dybde kunde fundamenteringen begynde. Ved Hoggadæmningen hæves vandstanden i vasdraget i tilstrækkelig høide til dets farbargjørelse; herfra til Strengm, hvor dampskibs- farten tidligere begyndte, er der 5 km. Det egentlige kanal- arbeide ender her, og der er videre farbart gjennem Flaavatn 15 km., þyaages“zmd 3 km., Kviteseidvatn 1O km., Ska‘)peradsfrømmene 6 km. og Bandak 26 km. til Dalen-. Efterat der var opstillet en række af beregninger og over- slag, bevilgede Storthinget i 1886 til paa-begyndelse af kana- len, og arbeidet fuldførtes i aarene 1887–92 af kanaldirektør S(etren. Paa grund af de store vanskel‘igheder, som mødte ved arbei- dets udførelse, kom dette til at koste mere end paaregnet, nem- lig omkring 3 mill. kr. Kanalerne fører gjennem vakre egne og er, som før nævnt, mærkeligere end noget andet vandkommunikationsanlæg i lan- det. Særlig er omgive1serne og anlægget ved Vrangfos eien- dommelige. Til oversigt hidsættes: Bandaks høide over Norsjø er 57 m. og over havet 72 m. Afstanden fra Dalen til Skien er 105 km., hvoraf det kana- liserede vasdrag fra Strengen til Ulefos 22 km. Faldet i elven mellem Bandak og Nor-sjø overvindes ved 14 faldSluser og 1 flomsluse, nemlig ve(l: Hogga 2. – Kjeldal 1. – Lunde 1. – Vrangfos 5 og 1 flomsluse. – Eidsfos 2. – Ulefos 3. Løftehøiden i hver sluse er gjennemsnitlig lidt over 4 m. Slusernes dimensioner er de samme som ved Norsjø-Skien- kanalen. Kanalen byggedes i aarene 1887–1892. Da-mmen ved Vrangfos, som har en høide af 37 m., løfter vandstanden 23 m. Ved dammen er frembragt fos af denne høide. Anlæggets udførelse har frembudt overordentlige vanske- ligheder. Dampskibsturen fra Dalen til Skien kan gjøres paa 7 a 8 timer, hvoraf omtrent 2ïZa time medgaar til farten gjennem Bandaks-kanalen. Det tager 25 min. at passere sluserne ved Vrangfos.