Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/412

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1‘1(N1NG. 399 Her faar nævnes den saakaldte bamlesyge, der af enkelte læger er opført under epidemisk eller j’ebril muskelrhWeumatisme. I)enne eiendommelige sygdom var i maanederne juli til Oktober l896 epidemisk inden flere af amtets herreder, særlig i Skien by med omliggende bygder, endvidere i Bamle, hvorfra den først blev anmeldt («bamlesygen»), Drangedal, Hitterdal, Nissedal og Kviteseid. I folkemunde benævntes den ogsaa skienssygen, (lrangedalSsygen og «falsk lungebetændelse». Den ytrede sig ved feber i omtrent et døgn eller derover, slaphed, periodiske smerter under fæstepuuktet paa ribbensbuen eller ogsaa i lænde- regionens muskler. Aandedrættet er paa grund af smerten over- fladisk og hyppigt. I almindelighed gaar sygdommen, naar pa- tienten holder sig i ro, hurtig over og efterlader sig kun nogen mathed; men naar den syge i lette tilfælde gaar oppe og arbeider, kommer der som regel 2 a 3 dage efter det første anfald tilbage- fald med særdeles voldsomme smerter; sygdommen varer da 1ængere, lige til 14 dage. Sygdommen syntes at være smitsom. I almindelighed var der 2–6 syge inden hver huSstand. Inkuba- tionstiden er 5–7 dage. Den saakaldte radesygdom var i forrige aarhundrede udbredt, saa at «Øvrigheden, for denne Svagheds Skyld (Radesygen), op- rettede et Syge-Huus eller Hospital nær ved Østre Porsgrund, hvor de, som have denne Svaghed, kan komme ind for at hel- bredes». Pram skriver i 1802, at man er «her ei ganske fri for rade- sygen, dog er den sjelden. I radesygehospitalet i Skien er der stedse en 2O–30 dermed behæftede ulykkelige, der hurtig eller langsomt hentæres af denne afskye1ige pest». Behandlingen af de syge er ofte uforstandig paa landsbygden; det hænder, at den syge, selv i lungebetændelse med hei-tig feber, gaar ud midtvinters, naar han trænger det; at der stoppes ufor- (løie1ig mad i febersyge eller puttes haardkogte æg i børn med (–holera nostras og lignende, hører ikke til det usædvanlige, og sengeste(lerne er ofte urens1ige. De hygieniske forhold bedres imidlertid langsomt men sik- kert. Tro paa de smitsomme sygdommes overførbarhed og er- kjendelse af gavn1igheden af de mod dem paabudte foranstalt- ninger er trængt mere og mere igjennem, og disse efterkommes derfor med større villighed. Om brugen af medikamenter ytrer lVille: «Faa de end Medikamenter for en heel Maaned, vil de dog gemeenlig indtage dem paa een Gang; thi de slutte saaledes: Kan man helbredes naar saa lidet hver Dag indtages, hvor meget mere da, naar alt tages paa een Gang.»