Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/399

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

386 BnATsBERG A1æ1T. Imellem tællingerne i 1875 og i 1891 er igjen en betydelig hurtigere forøgelse af folkemængden i Bamle, idet foll(emængden i disse 15 aar her er forøget med 3916 individer; mindre hurtig er forøgelsen af folkemængden i Nedre Tele1narken med l450 individer; i Øvre Telemarken derimod er folkemængden mellem de to sidste tællinger formindsket med 1726 individer. I byerne, taget hver for sig, er fo1kemængden ulige mere bevægelig end i landdistrikterne, men taget underet er folke- mængdens forøgelse i amtetS byer gaaet ganske jævnt og stigende fremad, kun med en smule mindre hurtig fremgang i 10–aaret 1865–1875; amtets byer havde tilsammen ved sidste folketælling over 4 gange saamange indbyggere somi 1769 og næsten 3(2.96) gange saamange indbyggere som i 1801. Folkemængden i hele Bratsbe1–g amt er efter den sidste folke- tælling i 1891 henimod 21Z2 (2.42) gange saa stor, som den var ved den første tælling i 1769, og omtrent 2 (1.94) gange saa stor som i 1801. Folkemængdens forøgelse er foregaaet temme- lig ujævnt, gjennemsnitlig aarlig forøgelse mellem de to første tællinger 1769–1801 er 293; 1815 sees den gjennemsnitlig at være 114; derpaa var den hurtigt stigende til 867 i 1825 og lO07 i 1835, som aarlige gjennemsnitstal, faldt derpaa igjen til 51O i 1845, til 365 i 1855, steg til 549 i 1865, faldt til 153 i l875, men steg derpaa igjen til 564, som gjennemsnitlig aarlig forøgelse af amtets folkemængde i de sidste 15 aar 1875–1890. BratSberg amts folkemængde, som i 1801 var 47 447 og i l89l var 92 O34, er gjennemsnitlig i de 89 aar aarlig forøget med 501 individ. Amtets folkemængde i 1801 udgjorde 5.87 procent af rigets folkemængde i 1801 og er, efter forskjellig stigen og falden i forholdstal, faldt til i 1891 at udgjøre 4.60 proeent af rigets folkemængde i 1891. Amtets landdistrikters folkemængde i forhold til rigets land- (listrikters samlede folkemængde er i samme tid fra 1801 til 1891 faldt fra i 1801 at udgjøre 5.00 pct. tili 1891 at udgjøre 4.56 pct. For de enkelte herreder og byer vil folketallet og dets for- andringer m. m. sees af tabellen pag. 388. Fødte Og (Iøde. Antallet af levende fødte og døde i Brats- berg amt var gjennemsnitlig i de sidste 3O aar 1866–-1895: Gjennemsnitllg aarlig fødte døde 1866 1870 2428 1615 1871 1875 2451 1432 1876 188O 2609 1438 1881 1885 2669 l473 188ö 1890 2773 1498 ]891 1895 2727 1469