Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/367

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
354 BRATSBERG AMT.

meget lange og tildeels vrange Vanddrage, Tømmeret derfra har at pasSere, forinden det kommer til Udskibnings-Stedet, som og for- medelst de skadelige Sædvaner, de Arendahlske Kiøbmænd ved denne Handel har indført, har Indbyggerne i disse sidste Sogne af alle Øvre-Tellemarkens Indbyggere mindst Fordeel af deres Skov-Brug. Visse Tider har ellers Beboerne af de Gaarde i Nisse- dahl, som grændse til Tørredahls Sogn i Drangedahls Præstegield til Bamble Sorenskriverie, solgt Tømmer til Kiøbmænd i Kragerøe, men dette har været sielden og li(let.» – Kristian VI paabød i 1735, at fartøier med varer skulde i Skien indrømmes 8 liggedage, i hvilke der kunde sælges til smaafolk. Det forbødes Samtidig de seilende at losse og sælge varer i Brevik, Porsgrund, Graaten eller andensteds un(lerveis. Haandværksfo1k maatte kun kjøbe «en gros» og til eget brug. Derhos skulde bønderne ikke sælge kvæg, fedevarer o. a. til opkjøbere, men selv lade det bringe til byen og «forhandle det paa offentligt torv ligesom til et marked». I 1737 afviste kongen Skiens borgereS krav paa, at borgere i ladestederne skulde kjøbe tømmer af dem i Faret ved Skien, idet det blev gjort gjælden(le, at forretningsmæ11d, som havde faaet ti1ladelse til at nedsætte sig i ladestederne og svarede alle byens skatter og byrder, ogsaa burde have del i dens privi1egier og ikke tvinges til at kjøbe trælast af andre end bønderne. I 1765 opnaaede Brevik og Langesund og tre aar senere Porsgrund ret til losning af alleslags «grove» varer. Nærings1ivet tog et betydeligt opsving i tiden efter 1775. Efter Thue udgik fra Kragerø alene i 1775 2l7 og i 1776 202 skibe med trælast, af disse var till hollændere. Med sten forsynte hollænderne sig gratis fra øerne udenfor Kragerø, som Thu(“ beretter: «Under samtlige forestaaende Øer, helst de længst 11de ved Søekanten beliggende, har Hollænderne i forrige Tider hentet hele Ladninger af Graastene og de saa kaldte Helle- eller Fladestene, uden enten at melde sig eller betale nogen Rettighed af Fartøi- erne, som kan sees af en Kammerordre til Toldboden i Kragerøe, dateret 19 Maii 1736, hvorved saadanne Steen-Fartøier er paalagt at tage ind- og udgaaende Toldexpedition, lade sig inqvirere og betale Lastetold af Fartøierne. Siden 1767 har kun to saadanne Fartøier ladet med Steen under dette Told-Distrikt, men ved Mandal, Flechefiord og flere af de vestre Steder ska-l Hollændeme endnu drive denne Handel.» Skibsbyggeriet var ikke ubetydeligt. I 1781 byggedes et stort skib i Stathelle, og i 1783 bygge- des tre fartøier i Brevik og seks i og ved Porsgrund; et skibs- verft ved Skien omtales i 1796. I 1806 havde fjordens koffardi-