Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/354

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HUSl?LID ()(; 1N1)USTH1. 341 træet dampes og slibes, saa faar man en masse, som uden videre lader sig anvende til simpelt makulaturpapir eller til pap. Cellu1ose er det stof, hvoraf træernes ce1ler dannes, og træ- masse bestaar saaledes for en væsentlig del af cellulose, men der er tillige andre stoffe, saaledes 1ignin, som farver sig brunt i lyset og derfor maa fjernes, naar træet skal tilvirkes til papir. De kvistede træer befries for barken og skjæres op i smaa stykker; for at fjerne 1igninen kan anvendes forskjellige methoder; de fleste anlæg i Norge fremstiller saakaldet sulfiteellulose, idet træet koges under tryk med kalciumbisu1fit i sulfitkogere, der er forede med bly. Man faar paa denne maade en lysere, b1eget ce1– lulose, der anvendes til papirfabrikationen. Ta1lene paa næste sider (342 og 348) viser udførselen og værdien af tør og vaad træmasse og cellu1ose i de senere aar fra Bratsberg amts byer. V(erdien af den i aarene l891–98 udførte (I’(PMl(l1S“–S’6 og 1–ellu- lo.s“(W udgjør: Aar. Kr. 1891 . . 1 67O 2OO 1892 . . l 697 O00 1893 . . 2 393 3O0 l894 . . Fl 334 9OO 1895 . . 2 O63 7OO 1896 . . 2 457 4OO 1897 . . 3 262 60O 1898 ............. 2 938 4OO Af ældre in(lustrielle anlæg kan nævnes: Det kongelige Salt- væ1–-k blev ca. 1605 oprettet paa Langøen, hvilken Kristian IV i 1602 lod kjøbe af nogle bønder. 1618 beordredes nok en Salt- pande forfærdiget, og 1618–2O omtales flere gange salteksport fra Langesund. I 1620 overlodes imidlertid værket til en for- pagter, og bedriften blev opgivet; i 1632 befales den gjenoptaget med større friheder. Senere berettes intet om anlægget. I Nedre Te1emarken og Bam1e fogderi nævner Løvensk1bl(l ]784 foruden de før nævnte sagbrug, disse anlæg: «En Privilegered Gryn-Mølle. kaldet Hellestvedt Mølle iBamb1e Sogn. Otte Qværne, som ere ansatte i Skyld og indbegrebne under Matricu1ens Summa, og 182 Stykker Ditto, som svarer til den Kongelige Cassa aarlig Penge-Afgift “ «Fire Tejlværker, nem1ig: Et i Hitterdal, indrettet paa Ryens Grund Anno ]770. Et i Seude, indrettet paa Nordre Hvalens GaardS Grund 1778. Et i Holden ved Jern-Værket indrettet 1765. Et paa Ravnæs i Bamble 178O.»