Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/342

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

“ HUsF1.11) OG INDUS’l’Rl. 329 Mellem og ved siden af disse hovedgr11pper er der en hel del overgangsformer, der ti1dels, saasom østerdalsskien, af-viger meget fra de her nævnte tre hovedgrupper. Telemarksskien af-viger i mange henseender fra de andre skiformer. Den er som oftest arbeidet af furu. Løbefladen er uden nogen hulrand, og oversiden som oftest uden forhøining og ryg. Skierne er i almindelighed sortmalede med indridsede linjer efter skiens længde. Bøien er som regel ganske liden, men til gjengjæld langstrakt – den begynder langt bagover. Telemarks- Skien er fortung og ret afskaaret bagtil, den har ingen «skare- rand», er enten uden eller kun forsynet med en ganske ube- tydelig «spring». W Som tilfældet er i det nordlige Norge, har ogsaa i Tele- marken hver skimager i de større og mindre dalfører sin egen, noget afvigende skiform. Begge ski har sin største bredde ved bøie11, herfra smaler Skien jævnt og i en ret linje til bagenden, hvor den er smalest. Undertiden er telemarksskien smalest ved taabaandet og faar paa den maade buede sider. Skipaabindingen arbeides i Telemarken af vier. II1dI1Stri. Efter fabrikinspektørens beretning var der i 1898 ’l21 industrielle anlæg i hele Bratsberg amt, hvilke beskjæftigede 3607 mennesker, hvoraf 3038 var voksne mænd, 274 voksne kvinder og 295 børn og unge mennesker i alderen fra 12–18 aar. Antallet af motorer ved disse 121 anlæg var 214, hvoraf 139 vandmotorer, 62 dampmotorer og 13 andre motorer. Disse motorer havde ialt 19 613 hestekræfter; vandmotorerne: 18 280, da-mpmotorerne: 1121 og de andre motorer: 212. 1 hele riget udgjorde antal af bedrifter i 1898 2921, hvilke beskjæftigede 73 148 arbeidere. Antallet af hestekræfter ved disse industrielle anlæg i Norge var 157 306. Bratsberg amt, hvis befolkning udgjør 4.6 0Zo af landets be- folkning, har 4.2 0Zo af landets industrielle anlæg og beskjæftiger 4.2 0Zo af landets fabrikarbeidere, men det disponerer over 12.5 0Zo af det antal hestekræfter, der i landet er i arbeide ved de indu- strielle anlæg. Dette har for en væsentlig del sin grund i de af Skiense1ven og de andre vasdrag dannede fosse; thi af de 19613 hestekræfter, der arbeider i amtet, er hele 1828O hestekræfter vandkraft, og damp 1121. Det samlede antal dagværk ved industrielle anlæg udgjorde i 1885 43O 6OO i Bratsberg amt eller 3.9 0Zo af samtlige dagværk ved de industrielle anlæg i riget. I 1890 var dagværkernes antal i Bratsberg amt steget til 686 50O eller til 4.6 0Zo af samt- lige dagværk i riget, og i 1895 udgjorde antallet af dagværk 794 200 eller 5.3 0fo af samlige dagværk i riget.