Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/311

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

298 B1lATS13ERG AMT. er den for det meste ganske forsvunden fra de pladse, hvor man om sommeren i almindelighed træffer den. Hummeren vedbliver en gang om aaret at skifte hud eller ham, saalænge den vokser. Først naar den har opnaaet sin fulde størrelse, sker der en længere sta11ds heri. Hudskiftningsprocessen er en meget besværlig og farlig akt for hummeren, hvilket vil kunne skjønnes deraf, at det ikke blot er den ydre skal, men selv indre dele, f. eks. mavesækken, som skal ombyttes. Processen tager ogsaa temmelig lang tid, og herunder er hummeren syg og ganske ude af stand til at und- vige sine fiender eller forsvare sig mod den1. Allerede i forrige aarhundrede klagedes der over, at hummer- fisket tog af. Saaledes skriver Thue om Kragerø i 1789: «Tilforn skal Øerne heromkring have produceret en Mængde Hummer, og derved aarlig tiltrukken sig endeel Hummer-Byeser fra Holland, men Dll er det sielden at disse besøge dette Told- Distrikt. » Udbytte af hMIlJ))l(.’)Zf(lI2gSf i Bratsberg amt. 1892 9 265 kr. 1893 ti 725 189–L l(i 500 ).– 1895 l3 80O ‘ɔ 1896 16 94O;; 1897 21 O80 » Sammen med hummeren –fiskes en del krabb(*r (Whm:ring, taske- kra1bb(1r). I Rom-syffor(len er disse krabber gjenstand for særskilt fiskeri, da krabberne herfra er fyldigere, medens de paa mange steder indeholder saa lidet næring, at de kastes. F. IV. Thue skriver: «Langesund er ligesom Hiemstedet for de skiønne Taske- krabber, der som Sieldenhed sendes baade Øster og Vester, og da der er mindst Umage ved at flske dem og Hummer, lader Indbyggerne det og for det meste beroe ved dette Fiskerie, kiø- hende deres øvrige Fisk deels af Breviks og deels af de svenske Fiskebaade. » Krabberne fiskes fra først i juli og fremover til det blir ko1dt, oftest til november; den bedste sæson for krabber er fra august og udover. Rækeflsket. Dybvandsfaunaen er i de senere aar nærmere 1mdersøgt i Langesundsfjorden, og der er ved disse undersøgelser under ledelse af dr. Johan Hjort kommet istand et fiske af ræker, som har sin økonomiske betydning, hvorfor dybvandsfaunaen her skal omta1es.