Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/266

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

sKoG oo MYHEH. 253 optil 25 m. og en tykkelse af omkring 4O cm. midtmaal, gik priserne for de største dimensioner op til 25 kroner pr. load, endog i aarene 1885–90, da priserne var lave. For store tele- grafpæle (furu), 2–4 load, er i senere aar betalt lige til 50 kr. pr. loaCd. Et træ, 25 m. )( 0.40 m. midt, vil efter denne pris koste ca. 125 kr. Til oplysning om de priser, som sagbrugseiere og lastehan(l- 1ere i det 17de aarhundrede betalte, anfører Landsta(l dette eksempel. Den 12te juli 1668 sluttede vicelagmand i Skien Oluf An- dersen Tønsberg kontrakt med Steinar Øy paa Raulandsstrande11 om et ved Totak liggende skogstykke, som vice1agmanden skulde faa lov til at udhugge mod at betale Steinar Øy for «hver Stuve- Ty1vt, (hvorudi beregnes fire ordinære Ty1vter), een Mark og otte Skilling». Ved Totak maa skogen endnu gjennemgaaende have bestaaet af træer paa 3O–40 alens høide med sagtømmers top, eftersom man af 1 træ kunde faa 4 stokker sagtømmer. Naar der nu be- ta1tes 1 mark og 8 sk. for 4 ty1vter tømmer, maatte bonden aar for aar lade hugge meget i sin skog for at faa penge til at be- tale sine skatter med. I det nævnte aar udgjorde skatterne af en fuld gaard i Vinje gjeld efter Landsta(l omtrent 9Vs rdr., og Landstad mener, at der maatte hugges mere end 112 tylvter tømmer for at betale 1 aars skatter. FIOdIlîIlgɔ Paa de enkelte vasdrag er amtets skogareal (5673 km.2.) fordelt omtrent saa1edes: 8kog i hele nedsIags- Sk 1 tet. d1strikt(–t i o og am g udenfor amtet. km.2. km.9. Skiensvasdraget ...... . 2 7 55 2 7 5 7 N ide1ven (Arendalsvasdraget) .... l 17 1 1 9 5 7 Kammerfosselven eller Toke vasdraget 833 839 Herreelven (Bolvik vasdraget) .... 206 206 Farriselven ....... 1 79 307 Nume(lalslogen . . . 78 1648 Gjerstadelven . . . 50 235 Topdalselveu ..... 1 O 9 76 Mindre vasdrag og kysten . . 391 56 73 Hvor mange procenter af ne(lslagsdistrikternes areal der an- tages at være skogbevoksede i den dels af vasdraget, som ligger inden amtet, og i hele vasdraget, viser disse tal: