Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/263

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

250 ’ BRA’l’SBERG A1æ1T. i fod. Nu angives sædvanlig topmaalet i c1n. og længden i meter, og kubikindholdet findes da oftest ved hjælp af tabeller. Det vil imidlertid let sees, at med angivelse kun af længden og topmaalet kan kubikindholdet af stokken ikke regnes ud, da diameteren i den tykke ende af stokken kan være større og mindre, og naar tabellerne angiver et kubikindhold paa grundlag af længde og topmaal, saa kan det kun ske under forudsætning af, at træets diameter vokser i et vist forhold med længden. Naar det heder i tabellerne for eksempel, at rundt tømmer af længde 1O meter og med topmaa-1 3O cm. har et kubikindhold af O.97 m.3, saa forudsættes det for ekSempel, at træets kubik- indhold er lig indholdet af en Cylinder, hvis tversnit er lig træets midtt)’kkelse a eller rt (–;)2 1O: 0.97 m.3; hvoraf træets midt- tykkelse findes at være ca. 35 cm. I SkienSvasdraget maales imidlertid tømmeret i regelen ikke efter topmaal og længde, men det sælges eller kjøbes efter loa(l. Et load er: 50 engelske kubikfod = 45.84 norske kubikfod:–V– 41.3 franske kubikfod og: 1.415 m.3 Ved maalingen benyttes enten callipermaa1 eller baandmaal„ og beregningen udføres ved hjælp af tabe1ler(«loddebøger»), enten efter «square):– eller ((1’IlI]då) beregning. 1 loa-d square Y–Í 39.27 engl. kubikfod, rund. Ved calliper-maal maales tømmeretS mi(lttykkelse med en calliper (engelsk «loddeklave» af staal med bevægelig arm), paa to kanter i engl. tommer og kvarttommer, hvoraf middeltallet tages Ved baand-maal (string measure) maales ligeledes tømme- rets midttykkelse, ved at tage Vi af tømmerets omkreds paa midten, maalt med et baand, som er inddelt i eng. tommer. Da en ’omkreds paa 16, 2O og 24 tommer osv. regnes for respek- tive 4, –5 og 6 tommer midttykkelse, saa er paa baandet den 16de tomme mærket med 4, den 20de med 5 og den 24de med ti o. s. v. og de mellemliggende tommer som kvarttommer. Dette maal bruges i Skiensvasdraget kun til minepoler og props til udlandet Ved square beregning udregnes tømmerets kubikindhold ved at multiplicere midttykkelsens kvadrat med længden. Tallet som udtryk for kubikindholdet er selvfølgelig for stort. Ved rund beregning findes kubikindholdet ved at udregne kvadratindholdet af en cirkel, hvis diameter er den fuudne midt- tykkelse, og multiplicere dette med længden. Callipermaalet med square beregning anvendes altid ved kjeb af 1ast undtagen for spirer (ubarket last) samt birk og aspe1ast, hvor der anvendes callipermaa1, rund beregning. Ved anvendelse af baandmaa1et eller det saakaldte string measure faar man et meget mindre kubikindhold end ved an-