Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/181

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l 68 BRATSBHRG AM’I’. ud i to arme; den betydeligste, der ogsaa fører navn af (iI1m1sel:1, danner GZllI)l)ll(’)2V og gaar østlig ud i DT“(l]l(]–ffl’(lff]2 (])r(mg), 268 m. o. h., 3.s km.2 stort, 4 km. langt; den anden, Rz(seZven, gaar Sydlig ud i IV’lat(1laml.s-cY(1tn. og dette har igen afløb til D)“(mg; fra dette gaar derpaa elven sydover, atter i to afløb, –SZ1–aÍfla“):gs((am og ](c?:L9lP“, af hvilke dog det første nu holdes stængt; Skiftingsaaen, eller som vasdraget nu almindelig kaldes Fyn-s()le-(–1a, gaar paa grændsen mod Fyresda1 og NisSedal og forlader med østlig retning Fyres- dal herred i dettes sydligste punkt. Neden-for Drang danner elven en række fossefald, af disse ligger paa grændsen af Fyresdal den 24 m. høie, langstrakte [)ynj(()(j?).s-, ]1’(Þ1“;ac3fo-ssen- med ialt 17 m. høide og ()((j(3Z(ZfOS. Kjelde1“– f?).C: (1O m.) Be)“glijb.s (10 m.) Fyreselven danner fra det paa grændsen mellem Fyresdal og Nissedals liggende Drang under sit løb sydover grændsen mellem nævnte herreder, gaar derpaa østover, er paa et kort stykke græn(lse mod Aamli og falder i Nidelve11 nedenfor gaar- den HaugSjaasundet i NisSedal herred. [Fyreselven optager nedenfor udløbet af Fyresvatn Kilands- ‘ælï(.=e“. som har sine kilder i egnen nordøst om Aabukfjeld nær Nisseda-l grændse, gaar sydover i Fyresdal herred østenom nævnte fjeld og Kyrefjeld, gjennem Holme:.ɔafn, þ[él?(lt7l- og en række ube- tydelige tjern, derpaa vestover sø11denom Kyrefjeld ud i Dr(mg.v. uordøstre ende. Bredden er 2–-4 m.] SIe111(lalSPIVe11 kommer ind i herredet fra JIyklc-min i Sand- svær herred under navn af Slemdalselven først med sydlig og siden med sydøstlig retning-, indtil den paa grændsen mellem Hedrum herred og Slemda1 herred falder i Farrisvatn. Dens nederste del ka-ldes MoholteZ–B–en. Elven har i sin øvre del en bredde af omkring 10 a 15 m. og kan allerede ved sin indtrædelse i herredet ikke vades und- tagen i usædvanlig tørre sommere. ’ Den danner under Sit løb flere vande, nemlig Spor-eratn. V(mebuvatn, ()p(lals1:atn. Gor-)1i1?ge)e og Laks.S;jøe)a. Strømhastigheden er ovenfor 0pdalsvatn i regelen betydelig: saaledes har elven mellem Vanebuvatn og Opdalsvatn paa en længde af 4 km. et fald af 136 m. Længere nede løber den roligere, dog danner den ogsaa her oftere fossefald. Elven kan her ikke vades; broer er der ved gaarden Søland, præstegaarden og Øvrebø, samt ved den nordre og søndre ende af Gorningen og ved Daapan. Elven er fiskerig og flødbar. I femaaret 1876–l88O flødedes i Slemdalselvens vasdrag 39 100 t-ylvter tømmer.