Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/94

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
86

blandt Nyerups Papirer i en rimeligviis af Bugge selv foranstaltet Gjenpart, i desto høiere Grad vil tildrage sig Læserens Opmærksomhed.

Som bekjendt, ere adskillige Breve fra Bugge tilforn meddeelte af M. Birkeland i Illustreret Nyhedsblad for 1858, og man har en (rigtignok høist utilfredsstillende) Levnetsbeskrivelse, forfattet af Sønnen Rector F. M. Bugge.

Trondhjem 1 April 1806.

Høiædle, Velbyrdige Hr. Professor!

Deres Velb. vilde tillade at jeg i følgende Anliggende henvender mig til Dem. Det er af mange Aarsager høist nødvendigt, at der bliver forfattet ordentligt Catalog over det herværende Videnskabers Selskabs Samlinger af Bøger. Naturalier, Oldsager m. V. Min Formand havde, sluttelig ved Stiftsprovst Willes Hjelp, forfattet et Bogcatalog og ladet samme trykke, hvilket skal have kostet Selskabet 130 Rd. i Trykkeløn. Maane det kun ikke have kostet det Tabet af sine bedste Verker, var det saare godt. Imidlertid: factum infectum fieri neqvit. Dette trykte Catalog er saa aldeles under al Critik, at man ikke engang kan lade det see. Hvor nøiagtigt det var, kan sluttes deraf, at jeg har ladet Bøgerne conferere med dette Catalog, for dog i det mindste at faa de manglende optegnede, og da fandtes det, at Selskabet eiede ikke mindre end 3000, som ikke vare anførte.

Saaledes er det nu bragt dertil, at alle Bøgerne ere i det mindste opskrevne. Men derved er hverken Cataloget eller de ordnede systematisk. Ikke tør jeg paatage mig dette Arbeide, da jeg deels ingenlunde har Tid dertil, deels ikke tror mig istand dertil uden maaskee i mit eget og de dermed nærmest beslægtede Fag. Imidlertid tror jeg, det er muligt, ved Hjelp af det trykte Catalog og det forfattede skrevne Supplement endog fraværende at ordne Cataloget paa en videnskabelig Maade og efter dette igjen Bøgerne selv.

Jeg har ansøgt Cancelliet, om (at) de dermed forbundne Omkostninger maatte bestrides af det Hammerske Legat. Skulde dette bevilges, er der fra den Side ingen Hindring i Veien. Jeg tager mig altsaa den Frihed foreløbig at forespørge mig, om Deres Velb. ikke