Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/62

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
54

dalls efterladte Bøger) især lagde Mærke til, var Piece touchant la familie de Løwendal. Par. 1790–91. 4to. med en Skrivelse fra Grev Schmettow angaaende Familiens ældre Historie. Jeg er ret nysgjerrig efter at vide Indholdet deraf, især om deri er godtgjort al Ulr. Frid. Gyldenløve avlede Baron Woldemar Løvendal i lovligt Ægteskab med Sophia Urne. Hvo fik Samlingen af Ligprækener? Jeg havde ellers troet, at Uldalls Samling af disse havde sin Grundvold i den Sevelske, men af Pag. 471 sees, at den skrev sig fra den Munkiske. Revisor Andersen tænker jeg, har høstet brav paa den Auction. – – – Forandringen i Cancelliet[1] har meget sysselsat Folk. Mig fornøiede den, men, hvad der var den egentlige og nærmeste Aarsag er mig en Gaade. Professor Treschow var nok meget allieret med M., ham anstod det vel ikke. Treschows Forelæsninger, har man sagt, skulle høres med stor Fornøielse, og jeg tror det gjerne, thi han har vistnok Gaver til at gjøre tørre Ting interessante.

Jeg saa forleden, at M. – NB. kort før han gik ud af Cancelliet, thi nu var det nok ikke skeet, – blev Forstander for det gen. og herald. Selskab[2], og det fornøiede mig, thi da han i Begyndelsen altid er meget dristig og ivrig i en Sag, saa tænker jeg, at man nu faar Slutningen af Selskabets Lexicon snart. Men Danske Magasin hvorledes gaar det dermed? Skal 2det Bind da

  1. Collegialtidenden for 1804 oplyser herom (Pag. 14), at under 4de Januar 1804 blev Cancelliets hidtilværende Præsident, Kammerherre F. Moltke, Præsident i det vestindisk-guineiske Rente- og General-Told-Kammer, og Justitiarius i Høiesteret, Kammerherre F. J. Kaas hans Estermand som Cancelliets Præsident, ligesom Generalprocuror og første Deputeret i Cancelliet Conferentsraad C. Colbjørnsen blev Justitiarius i Høiesteret.
  2. I Collegialtidenden for 1803, Pag. 797 sees, „at Hr. Kammerherre Moltke, Præsident i det danske Cancelli“, blev 7de Decbr. 1803 valgt til Forstander for det kongelige genealogiske og heraldiske Selskab i Kjøbenhavn i Hr. Kammerherre Lindencrones Sted, som havde frasagt sig denne Post.