Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/63

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
55

aldrig komme ud? Holder Abr. K(all) det med Flid tilbage? – – Iver Rosenkrantz’s Ærevers til Gram, og den over Rosenkrantz ved den Leilighed gjorte Lovtale kan dog vel ikke paadrage nogen fiskalsk Action? – Megen Tid faar jeg nu desværre ikke tilovers til Læsning og til at befatte mig med mine Yndlingsanliggender. Imidlertid har jeg i Vinter læst Deres Velb.’s Statistiks første Deel, og længes nu hjertelig efter Fortsættelsen. (Endeel Bemærkninger derom gjøres). Hvad angaar de efter Reformationen aabnede Næringsveie i Norge, nemlig Bergverker og hvad der i dette Aarhundrede er gjort for Jordbrugets Opkomst, derom savnes der al Underretning dog jeg veed, Deres Velbh. let tilgiver mig at jeg saa frit og aabent ytrer mine Tanker om dette interessante Verk, som jeg vel skulde tro har fundet den nødvendige Afsætning, saa at man tør haabe Fortsættelsen. – Münters Reformations Historie er jeg for nylig kommen til Ende med. Det er ogsaa et meget vigtigt Verk og som Forfatteren fortjener Nationens Taknemlighed for, imidlertid har han ikke vogtet sig for Germanismer og især for tydske Ord, hvilket er en stor Plet paa et ellers saa herligt Verk. Saaledes bruger han blandt Andet de djevleblændte tydske Ord: befølge, bibeholde, anerkjende, lide Tvivl etc. etc. 2 B. Pag. 681: „det første af disse Forfald (ɔ: das erste dieser Vorfälle). 2, Pag. 515: „De endnu øvrige Godser“ (ɔ: die noch übrigen –). 2, Pag. 624 forekommer som et Topmaal af Tydskhed: „Ifald en Jomfru blev svækket“!!! istedenfor krænket eller: lod sig beligge. – – – – (Flere Citater). Jeg vilde ønske, Deres Velbh. som en Ven af Forfatteren vilde gjøre ham opmærksom paa disse Sprogfeil, deels at han i sine andre Skrifter kunde vogte sig for dem, deels ændre dem i et nyt Oplag af dette Verk, da jeg vel ikke kan tro andet, end at det oplever flere Udgaver. I den norske Reformationshistorie har jeg slet ikke fundet, hvad jeg havde ventet, efter den Adgang Forfatteren har havt til Geheimearkivet og andre utrykte Skatte. Jeg tror ellers, at Forfatteren kunde have Nytte af, hvad jeg i Thaarups Magasin 2 B. har indrykket om Hammer. At Geheimearkivet kunde forsyne ham med flere Efterretninger om Reforma-