Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/60

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
52

Ønskerne, hvo især har Deel derudi, om Commissionen eller Generalproeureuren? Rygtet siger, den skal være overmaade streng, ja endog med Hensyn til Skrifter imod Religionen, som dog maa ansees for ikke at være vel grundet, naar den ved den verdslige Arms Hjelp skal hindre Fornuftens Fakkel fra at komme den nær. Imidlertid haaber jeg, den ikke er saa slem endda, eftersom Rygtet tillige siger, at H. M. selv erklærer denne Anordning ikkun for et Forsøg. I Norske Int. Sedler Nr. 40, 41 er moveret om Nødvendigheden af flere Bogtrykkerier i Norge. De, som derom kjægle med hinanden, tro (saa synes det), som om det er fuldeligen afgjort, at flere ikke kan subsistere her i Landet, fordi flere ikke kan subsistere (muligt er vel det) i Christiansand, Bergen, Trondhjem, men deraf følger dog ikke, at ei flere behøves eller at ei flere kan subsistere i Christiania, thi her kan man jo ingen Ting faa færdig fra Bogtrykkeren, fordi han har formeget Arbeide, derfor gaar det saa yderlig seendrægtigt med Hermoder og med Top. Journal. – – – Mulig jeg til No. 14 af Hermoder kan saa færdig nogle Efterretninger om det forrige Gymnasium i Christiania, hvilke jeg vil lade trykke tilligemed Fundatsen, som jeg har været saa lykkelig at finde i Rigsarkivet paa Akershuus Slot. – – – – – – – – – – – – – –


30 Novbr. 1799.

(I „Suhmiana“ ved Nyerup fandtes et.Project af Suhm om et Slags repræsentativ Forfatning for Danmark, som paadrog Nyerup Ubehageligheder. Berg siger bl. A.: Er det sandt, at Grev C. R.[1] er meget religieux, i saa Fald har vel Irettesættelsen været skarp). – –

Hvad har bevæget Deres Velbh. til igjen at paatage Dem Redactionen af lærde Efterretninger, som De engang var sluppen lykkelig fra? I denne Tid forekommer det mig et voveligt Arbeide, da man ikke kan være forsigtig nok. I Anledning (af) deres ytrede Anmodning om at bidrage til bemeldte Blad, da tør jeg i denne Tid intet vist love, deels har jeg mange andre heterogene Forretninger,

  1. Statsminister Chr. D. Fr. Reventlow.