Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
Forord.

Professor Rasmus Nyerup har foran i et Exemplar af sit i Forening med Nordmanden J. E. Kraft udgivne Literatur-Lexicon nedskrevet, at han haabede før sin Død at faa udgivet en Bog („Nyerupiana“), der foruden hans Levnetsbeskrivelse ogsaa skulde indeholde „nogle til offentlig Meddelelse passende Extracter“ af Breve til ham. Han oplevede imidlertid ei at see dette sit Forsæt udført, skjønt han allerede havde en Subscriptionsindbydelse paa Verket færdig. Dog var Manuscriptet til Biographien saavidt fremskredet, at det med nogle uvæsentlige Tillæg strax (1829) kunde udgives af Nyerups Svigersøn Prest (senere Consistorialraad og decoreret med Helena-Medaillen) C. L. Strøm (en Brodersøn af den bekjendte Dr. Hans Strøm paa Eker og altsaa en Mand af norsk Herkomst).

Det var ogsaa Strøms Hensigt at faa Brevene udgivne, og han fortæller os i sine Forord til den ovennævnte Biographi, at „en af N’.s forrige Colleger havde modtaget dem til Gjennemsyn“, for at de kunde forberedes til Trykning. Men dette har ikke ført til noget. Kun har Professor Jens Møller offentliggjort Rector Oluf Worms Breve som Tillæg til Worms Biographi (i nyt theologisk Tidsskrift XIX, 44–292). Maaskee har J. Møller været den unavngivne Nyerups Collega, som omtales af Strøm. – At imidlertid Brevene ikke dengang bleve udgivne, maa imidlertid regnes for et Held idetmindste for saa vidt, som flere af de interessanteste af dem af Hensyn