Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
41

Moldenhawers Tilbud[1] for det samme som en afgjort Sag og formoder ikke, at der følger Conditioner med, som jeg enten ikke kan eller vil opfylde. Imidlertid venter jeg med største Længsel Svar for at see, om jeg ikke kunde i største Hast gjøre en Reise til Dresden. Der skal jeg skaffe Dem bestemt at vide, hvem den Adelung er, hvorom De skriver. Grammatikeren er det ikke, men om det er en Broder af ham, tror jeg neppe han selv veed, thi min Ven Dr. Canzler veed det ikke, og han kjender ellers ethvert Væsen i Tydskland, som har sat Pen paa Papir, – hvilken udstrakt Kundskab! Han kjender ikke blot deres hele Familie og hele Levnetsløb, men veed til Punct og Prikke Anledningen til hver Bog. Dette er ofte ved de tydske Universiteter en Souper. Barnedaab eller deslige, Ja, hvad mere er, han veed, om Manden leverer baade Text og Citater, eller om ikke Konen samler de sidste, hvilket skal være Tilfældet med Hr. Hofraad Meiners. – – – – – – – I Almindelighed kaste de Herrer Tydskere den ubilligste Foragt paa alt, hvad der kommer fra Norden, men jeg ønsker Adelung, hvis han har skrevet slemt mod den nordiske Literatur, revset af en Mand med Indsigter og Moderation og vil ikke gjerne see ham i Hr. Neumanns Gabestok[2], thi jeg veed ikke, for hvem det vilde være størst Skam for den der staar deri eller – (jeg veed ikke, hvordan man kalder de Folk, hvis Amt det er at sætte Synderen deri). Gud veed, hvor Neumann fik den Gabestok opført i Chr. Bruuns Huus? Den har blandt et Par Tydskere her, som læse Dansk, opvakt stor Sensation, og maaskee paadrager han sig en Feide med Tydskland, som i Pennen maaskee turde være bedre end med Bajonetten. – – – –

  1. Dette Tilbud har uden al Tvivl været en Anmodning fra Moldenhawer (i Forbindelse med Hertugen af Augustenborg, det lærde Skolevæsens Overbestyrer) til Sverdrup om at modtage en Overlærerpost ved Christiania da just reformerede Skole, hvilken han ogsaa modtog og indehavde, indtil han 1803 forflyttedes i samme Egenskab til Kjøbenhavn. Denne Post (i Historie og Geographi) havde, som man veed, ogsaa J. C. Berg eftertragtet.
  2. Jac. Neumann, senere Bisp i Bergen, udgav just 1798–99 „Danskes Reiseiagttagelser“.