Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/38

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
30


„4. Ogsaa har jeg for mange Aar tilbage samlet Materialier til alt, som vedkommer offentlige Underviisnings-Anstalter især.

a) En Udkast til en saakaldet Academisk Park med en nøie detailleret Plan-Tegning, som var bestemt at forelægges Kong Frederik II af Preussen, men hans Svaghed og Død hindrede Planen.

„– – b) Eftersom det store Maal, et norsk Universitet, hvorfor ogsaa jeg har anvendt mig, ei er fundet passelig, har jeg siden samlet nogle Tanker i Hensigt paa den offentlige Underviisningsvæsen, i hvor det ender, men alene deraf publiceret i No. 11 af Hermoder.

c) Et Udtog af en Plan for et Selskab søndenfjelds, især til Opmuntring for al Kunst-Flid, som efter mange Skjønneres Omdømme vilde blive baade nyttig og let iværksættelig, men for at fuldkomme mine Begreber om dette og mere af det for os passelige, behøvedes, at jeg saa nogle berømte Lære- og Kunst-Instituter, hvortil jeg fra Ungdommen af har erhvervet mig de mechaniske og andre Indsigter, hvorhos og min Øvelse i de nødvendigste udenlandske Sprog kom til Nytte.

„Iøvrigt er det min underdanige Pligt at tilbyde mig, i hvad mig paa saadan Reise maatte paalægges, som jeg med Iver og efter Evne vil udrette. En næsten 30 Aars Fraværelse fra Hoved og Residentsstaden udfordrer især der min Nærværelse, og afsondret hidtil fra mine Venner i Kjøbenhavn samt i Göttingen og Berlin, ønsker jeg med dem saaledes at kunne sees, før vi døe, hvorved og Kundskaber til mine Børns Opdragelse og Forfremmelse kunde erholdes. Reisen gik (!) for sig til næste Vaar gjennem Sverrig til Kjøbenhavn, derfra til Göttingen, hvor jeg aldrig har været, uagtet jeg i 16 Aar har været Medlem af dets lærde Selskab, derfra gjennem Sachsen til Berlin og hjem over Kjøbenhavn for der at aflægge Forklaring om Frugterne af min Reise, som for ei at tabe formeget hjemme ved min Fraværelse inden en Tid af 4 Maaneder maatte absolveres, for i Veien beskikkende mit Huus og Embede paa det bedste.

„I underdanigst Haab om denne særdeles Naade, som det er