Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
8

rende Tid ere Bønderne i den Stand, at de ikke bør nyde nogen Faveur fremfor Andre eller fritages for lige med andre at værne om Fødelandet. – –

30 Juli 1803.

– – Du gjør dit Navn udødeligt ved dine gode Skrifter, imedens alt mit Arbeide nedgraves i Protocoller og i Tiden vil henraadne i et Arkiv. Du gavner ei alene den nærværende, men og de tilkommende Slægter; jeg gavner blot en liden Kreds af den nuværende Tids Medborgere. Jeg er stolt af dit Venskab, ædle Nyerup, og finder mig smigret ved, at Du saa trofast vedligeholder mig samme. Gid vore Sønner maatte blive Venner som vi, naar vi ikke mere ere til. Havde jeg Evne dertil, sendte jeg til Foraaret Jens til Horsens. Under Worms Anførsel kunde der blive noget af ham. – Biskop Brum som er paa Visitats, og efter Sigende gjør en Tour til Trondhjem, naar han kommer paa Grændserne, skulde maaskee kunne attraa Throndhjems Bispestol.

1 Decbr. 1804.

– – – Skulde vi endnu ikke faa Sagen herop til Lærer ved Bergens latinske Skole? Alle de, der kjende ham, ønske det inderlig. Høreren Fasting er bleven, siger man, Klokker ved Domkirken. Skolen vil vinde meget ved hans Bortgang, om Pladsen bliver godt besat. Hvorfor mon Moldenhawer ikke ligesaa vel kunde reise til Bergen for at organisere vor Skole som Throndhjems. – – –

16 Febr. 1805.

– – – Jeg har talt med den brave Lector Arentz om Baron Holbergs Fødselsdag. Han veed den ei, men sagde mig, at han var født i Nykirkens Sogn her i Bergen. Jeg skal nu tale med Klokker Heiberg til Nykirken, og faar han opdaget den omspurgte Fødselsdag, skal samme strax blive Dig meldt. – –