Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/103

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
95


XIII.
Fra Provst Jacob v. d. Lippe Parelius.

Fra denne Mand findes kun et Brev til Nyerup og det ikke engang heelt. Da imidlertid det levnede Brudstykke kaster et ikke ringe Lys over adskillige throndhjemske Forhold, har Udgiveren ikke taget i Betænkning at offentliggjøre det. Angaaende Brevskriveren, der (efter 1818 at have taget sin Afsked) døde 1827 henvises til Erlandsens Throndhjems Stifts Geistlighed 158–59.

Hvad angaar det om Biskop Bechs Fremgangsmaade anførte, da er Sammenhængen dermed ikke ganske klar. Vist er det, at ligesaalidt Bech som Parelius erholdt Frue Sognekald i 1792, da det var ledigt. Maaskee har dog den af Bech foranledigede Demonstration alligevel hindret, at Parelius fik Embedet, uden dog at formaa at forskaffe B. samme.

– – – „Selskabets[1] Secretairer have været: Borgermester Bredal, Biskop Brun, Provst Mag. Wittrup, Jeg, Stiftsprovst Wille og nu Schawland. – – Som forhen meldt, stod Bibliotheket først i Biskop Gunneri Huus under hans eget Tilsyn. Efter hans Død hos Mag. Wittrup, der var baade Secretair og Bibliothekar. Siden kom det i Doctor Hagerups Huus, da Collega Scholae Ole Holck var Bibliothekar. Derefter kom det til sit offentlige Sted paa den nybygte grundmurede latinske Skole, da jeg var Secretair og flyttede Bibliotheket fra Hagerup, men Mag. Conrector Holst var Bibliothekar. – – Nu tillade De mig, høistærede Herre, igjen min egen Daarlighed. Efterat jeg 1774 blev residerende Capellan til Frue Kirke i Throndhjem, antog jeg mig de offentlige Stiftelser og især Ungdommens Underviisning. I Henseende til hvilke jeg havde mange Vanskeligheder og Fordomme at gjennembryde. Understøttet med Kammerraad Meinckes Legat til offentlig Brug og nogle private Folks Gaver, som jeg fik overtalet dertil, lykkedes det mig i Aaret 1778 at faa oprettet Throndhjems borgerlige Skole – den første af den Indretning i begge Rigerne, Anledning og Mønster til de mange flere, som siden ere oprettede i Rigerne, og hvorfra jeg har havt den Glæde at see mange dannede unge Mennesker at udgaa,

  1. Videnskabernes Selskab i Throndhjem.