Side:L. Daae - Udvalg af Breve til Professor R. Nyerup.djvu/104

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
96

som nu sidde som agtværdige Borgere i betydelig Handel, hvortil i forrige Tider forskreves og hentedes Elever og Candidater daraussen fra. Siden lykkedes mig gjennem adskillige Omveie at fremvirke en af Kongen siden befalet Commission til at regulere Fattigvæsenet, med Ungdommens Underviisning efter de almindelige nye Ideer, jeg havde fremsat i en af mig skreven Erklæring paa Stiftamtmand Korns[1] Forslag om at oprette et Korn-Magasin for de fattige i Throndhjem, hvilken Pluraliteten i Thomas Angells Commission tillige underskrev og siden af Cancelliet blev bifaldet. Herved fik jeg nu fri Haand og Spillerum. Fattigvæsenet blev forandret i Byen, inddelt i Moder af 4 Collectioner, hver bestaaende af 12 Gaarde. Capitlets Medlemmer skulde nu træde i en bestandig Commission, selv see, skjønne og bestemme de fattige og deres Almisser. Istedenfor 300 Rdlr. fik Fattigvæsenet nu indsamlet aarlig fra 15 til 1700 Rdlr. Alt Betleri blev afskaffet. For de Syge blev indrettet et borgerligt Sygehuus, hvor de huusarme og fattige fik fri Underholdning og Lægemidler under Stadsphysikers og Stadschirurgers samt Spiseværts og Røgtekones daglige Tilsyn, hvilken Indretning jeg og min Kone med megen Møie forestod. For de næringsløse blev et Arbeidsmagasin med Arbeidsstuer indrettede, hvorfra Arbeids Materialier ogsaa blev udleverede til arbeidsomme i deres egne Huse.

Vaisenhuset, der var i Throndhjem som alle andre Steder aldeles uhensigtsmæssig indrettet, fik en ny Indretning, som jeg i de yngre Aar som Amanuensis ofte havde talt om til Grambow og Gunnerus. Men ved Goldbecks Priisskrift i Anledning af Hamborgs Vaisenhuus end mere fandt mig overbeviist om at være langt tjenligere og nu er bleven efterfulgt baade i Berlin og Kjøbenhavn og flere Steder. Børnene bleve udsatte til brave Folk i Byen og paa Landet under Opsigt og Forsvar af Presterne imod Fosterløn af 10–15 Rdlr., hvorved et tredobbelt Antal af fattige og forladte Børn blev forsørget. Huset blev forvandlet til en Middelskole for Haandverkeres og andre Børn, som havde Nemme, Lyst og Evne til flere Skoleaar og videre Fremgang i det videnskabelige, Haandarbeide

  1. Wilhelm Frimann Koren, Stiftamtmand i Throndhjem 1783–86.