Side:Kriton.djvu/23

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest


Kriton: Ja, Sokrates, ſandt er det; det ved da Gud.

Sokrates: Altſaa, ſæt at Loven ſagde videre: „O Sokrates, ere vi og du komne overens ogſaa herom? eller

om at blive ſtaaende ved de Domme, ſom Staten maatte afſige?“ Om vi nu undrede os over denne deres Tale, ſaa vilde de maaſke ſige: „Undre Dig ikke, Sokrates, over, hvad vi have ſagt; men ſvar os, efterdi Du jo har havt for Skik at benytte Dig af Spørgsmaal og Svar. Velan da: hvad har Du at beklage Dig over os og Staten for, ſiden Du indlader Dig paa at bringe os Fordærv? er det ikke førſt og fremſt os, Du ſkylder Din Fødſel? var det ikke os, ſom gjorde, at Din Fader kunde tage Din Moder, ſaa Du kunde fødes? ſig nu frem, kan Du foreholde os — vi, Lovene om Ægteſkabet — at vi ikke ere, ſom vi bør være?“ — „Jeg bebreider Eder jo Intet!“ maatte jeg ſvare. „End nu de Love da om Børns Næring og Opdragelſe, af hvilke ogſaa Du har nydt godt? eller, ere ikke de Love i ſin Orden ſom have paabudt Din Fader at lade Dig underviſe i Muſik[1] og Gymnaſtik?“[2] — „Uvivlſomt,“ vilde jeg ſvare. „Godt; men naar du altſaa paa ſlig Vis er født, opdraget og uddannet, vil Du da for det Førſte kunne negte, at Du er vo Ætling og Tjener, baade Du og Dine Forfædre? Og naar ſaa er, tør Du da formene, at Du og vi ſkulde dele Retsvilkaar, og tro Dig berettiget til at handle med os paa ſamme Maade, ſom vi med Dig? Og er Du ligeoverfor Din Fader eller Din Herre (om Du havde nogen) ingenlunde berettiget til at gjengjælde Lidelſer, hvori de maatte være Skyld, ſkjelde igjen, naar ud blev udſkjeldt, ſlaa igjen, naar Du blev ſslaaet eller tillade Dig en lignende Færd — tror Du ſaa, at Du ligeoverfor Dit Fædreland og Lovene, naar vi fandt det Ret at volde Din Undergang, ſkulde kunne tillade Dig, ſom bedſt Du evned, ogſaa at bringe os Love og Dit Fædreland Fordærv, og ſaa endda ſige, at Du gjorde Ret, Du, ſom jo for Alvor vil øve Ret-

  1. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn ti
  2. Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn ni