Side:Jakobs Brev.djvu/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Vel tor jeg uden Ubeskedenhed sige om mig sel , at jeg havde ligesaa mange foregaaende Kundskaber, som de fleeste andre ere forsynede med førend de egentlig studere Exegetik, men jeg fandt dog, at disse ikke vare tilstrækkelige til ret at nytte exegetiske Forelæsninger eller Skrifter. Unægtelig ville det meget lette unge Studerende i det exegetiske Studium, hvis de vare satte i Stand til at giøre sig et almindeligt Begreb om det Brevs Indhold, Tankegang, Phrasiologie o. s . v., de ville høre eller lese Forklaringer over. Men er man aldeles frem med i dette Fag, og man paa engang overveldes med al muelig philologisk, antiqvarisk, critisk Lærdom, vil man finde hos sig selv (i det mindste gik det mig saa), at man forvildes isteden for at veiledes, at man vises tusinde muelige Veie, inden man faaer Tid til at fæste Fod paa en af dem. — Denne Mangel troer jeg best kunde afhielpes, naar vi paa Modersmaalet havde det N. Testamentes Bøger oversatte, og forsynede med de nødvendigste Anmærkninger. Den Studerende, der enten ville høre Forelesninger, eller selv studere videre frem, giorde sig da i Forveien bekiendt med en saadan kort Kommentar, der ville sætte ham i Stand til at giøre sig en almindelig Idee om den Bog, hvis Indhold han siden nøiere ville studere.

At saadanne korte Fortolkninger ville giøre Nytte, derom er jeg gandske overbeviist; men om mit Arbeide kan bidrage noget dertil, maae Læseren bedømme. Noget fuldkomment vil sikkerlig ingen vente af mig, der