Side:Ivar Aasen - Norske Ordsprog.djvu/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Fortale.

De forskjellige Talemaader, som man pleier at kalde Ordsprog, have vel ikke alle nogen særdeles stor Betydning; men i Almindelighed have de dog altid saa meget Værd, at de vel fortjene at blive samlede og komme paa Prent, for at Folket kan mindes om deres Brug, og for at der ogsaa kan blive Leilighed til at sammenstille dem med lignende Talemaader hos flere Folkeslag. I andre Lande har man længe havt Samlinger af saadanne Talemaader; og mange lærde Mænd have sat stor Priis paa sit Lands Ordsprog og gjort sig Flid for at faae dem samlede saa fuldstændigt som muligt. Og da den senere Tid især har medført en mere almindelig Opmærksomhed for de enkelte Folkeslags nedarvede Egenheder i Sprog og Udtryk, saa er da naturligviis ogsaa Ordsprogerne overalt komne under en nærmere Betragtning, saa at det nu vil blive anseet som en Forsømmelse eller en Mangel ved et Lands Folk, hvis det ikke kan opvise nogen Samling af hjemlige eller nationale Ordsprog.

Ogsaa her i vort Land har en Mængde Ordsprog været i Brug hos Almuen; og vi ere vist mange, som kunne sige, at vi allerede i vore Forældres Huus have hørt saa mange Ordsprog, at hvis de alle vare optegnede, vilde det blive en ganske vakker Samling alene fra et enkelt Sted. Og det kan ogsaa bemærkes, at en stor Deel af dette Slags