Side:Folkeeventyr (1852).djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Uanseet hvilket Navn der paa Titelbladet staaer først eller sidst, har hver optegnet og selvstændig gjengivet de Eventyr, ved hvilke hans Navn findes. Vi have oftest læst dem for hinanden, og den Fortællende har benyttet Medarbeiderens Vink og Bemerkninger, forsaavidt de have forekommet ham grundede. — Anmærkningerne have vi udarbeidet i Fellesskab, og noget nær med lige Bidrag fra os begge. Vi have dertil benyttet de Samlinger af fremmede Folkedigtninger, som Universitetsbibliotheket har kunnet tilbyde, skjønt vi beklage, at vort Apparat ingenlunde har været fuldstændigt. Den Ene af os, Moe, fremlægger Indledningen som en Deel af sin Stipendiatvirksomhed. Han beklager, at denne hans Virksomhed afbrødes, just som han troede at have vundet et nogenlunde orienteret Standpunkt ligeover for de Folkedigtninger, han gjerne havde ønsket at fortsætte et sammenlignende Studium af. Den, der har noget Begreb om, hvilke Forstudier der til denne Art videnstabelig Forskning maa gjøres, vil neppe undres over, at dette lille Arbeide ikke byder noget Færdigt. Forfatteren kan derfor ikke tilbageholde det Ønske, at man snart vil indsee, at der mellem vor Oldliteratur, der med saa stor Nidkjærhed og Dygtighed studeres, og vor Tid — i Folkedigtningen ligger et Mellemled, der nødvendig fordrer Bearbeidelse, og at man, naar denne Erkjendelse er opgaaet, maa finde en bedre Mand til at fortsætte, hvad han alene har kunnet begynde.

Gjerne havde vi stærkere forøget denne Udgave, hvad vi efter vore Samlinger let kunde have gjort. Men Hensynet til at Bogen alligevel ved det Apparat, der skulde angive Eventyrenes Udbredelse i Landet og stille dem i Forhold til Udlandets, voxte til et ikke lidet Arketal, fremkaldte hos vor Forlægger ønsket om, at ei mange nye Nummere maatte optages. Vi haabe senere at finde Leilighed til i en ny Række at lade vore ufortalte Eventyr komme for Lyset.

Vor første Udgave af Eventyrene er omtalt, anmeldt eller recenseret paa følgende Steder: