Side:Et Advarsels-Ord imod Mormonerne.djvu/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Svaret er meget jævnt. Fordi hverken de Hellige i Almindelighed eller Christendommen var beredt dertil. Hver Ting i sin Tid. Gud aabenbarer ikke sin Menighed al Kundskab paa engang, men giver Linie paa Linie, Bud efter andet.“ Altsaa — Mormonernes Gud befaler i det ene Øieblik, hvad han har forbudt i det andet; altsaa kan det let hende, at deres Gud, som giver Bud efter andet, snart kom mer til at befale, at vi skulle stjæle, slaae ihjel og sige falskt Vidnesbyrd, ligesom han allerede har befalet, at vi skal bedrive Hoer. Altsaa see vi, at Mormonernes Gud er Djævelen og deres Udsendingc Djævelens Tjenere.


III.


Mormonerne bebreide os, at der hersker saa megen Ugudelighed i vor Kirke; men hvorledes er det da blandt Mormonerne selv? Fleerkoneriet blomstrer fuldeligen iblandt dem. Uagtet det staaer i deres Skrift „en Sandheds-Rost,“ at alle skulle være Øvrigheden lydig og agte den, saa have dog de Embedsmænd, som de nord-amerikanske Fristater sendte til dem, berettet, at der herskede blandt Mormonerne en saadan Oprørsaand, at de maatte flygte bort fra dem. De sidste Dage har bragt os et Brev fra Binder, som i Hamborg var blevet hildet i Mormonernes Garn; men saavel ved sine Forføreres uchristelige Færd under Reisen (Mormonapostlene Carn og Loban) som ved Mormonernes Modtagelse og hele Færd i Familie- og Menighedsliv i Liverpool og endelig ved lignende Aabenbarelser i St. Luis i Nordamerika fik han Øinene op for deres gruelige Vildfarelser, især paa det sidste Sted fik han saa haandgribelige Beviser saavel paa deres uchristelige Grundsætninger og Færd som især paa deres bedrageriske og uærlige Forhold i Pengesager mod de Forførte, at saavel han som Konen med inderlig Bedrøvelse over deres Forvildelse vendte tilbage til den Kirkes Skjød, som de havde forladt, og har senere, skjøndt ene og forladt paa et fremmed Sted modstaaet alle deres Forsøg paa atter at hilde dem i Snaren. De bleve underrettede om, at hvad de hidindtil havde seet af Bedrageriets Frugter, kun var en svag Begyndelse af, hvad de vilde faaet see, om de vare komne til Zion. Af mange offentlige Beretninger sees, at der rent er et Sodoma, ja! selv i et af Mormonernes egne Skrifter staaer der; „Om I komme her (til Mormonstaten) med den Hensigt at være strænge Iagttagere til at vogte og critisere over Brødrene, da vil I finde alt det Onde, I søge efter, og see Ufuldkommenheder, som Kjærlighedens Kappe vilde have skjult, dersom I havde havt den hos Eder. Og nu Mormonernes Færd her i Staden! Den viser allerede, at de høre Løgneren til.