Side:Et Advarsels-Ord imod Mormonerne.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

almindelig i Kirken allerede længe, førend Kirken efter Mormonernes Paastand gik tilgrunde; thi allerede Kirkefaderen Origines, som er født 185 efter Christi Fødsel, omtaler Barnedaaben som brugt i Kirken, og selv i Apostlerncs Gjerninger f. E. 16, 33; 18, 8. og flere Steder omtales uden Tvivl Barnedaaben; thi der fortælles, at hele Familier bleve døbte; men i disse Familier var der dog visseligen ogsaa smaa Børn. Af Eph. 6, 1. synes man med Nødvendighed at maatte slutte, at Barnedaaben brugtes ogsaa i Apostlernes Tid; thi Apostelen siger her: „I Børn adlyder Eders Forældre i Herren!“ At her ikke menes Voxne, sees klart af det 4de Vers; men her maae vi nødvendigviis tænke paa døbte Børn; thi hvorledes kunde Apostelen formane Børn, som ikke vare Herrens, ikke stode i Samfund med Herren, at adlyde deres Forældre i Herren, i Christo Jesu? først i Daaben kommer Mennesket i Samfund med Herren (Gal. 3, 27), og først naar dette er skeet, er det muligt at gjøre Noget i Herren. Ja ligesom Mormonerne aabenbart have Historiens Vidnesbyrd imod sig, saaledes have de ogsaa Herrens eget Ord imod sig, hvilket vil sees af vor Gjendrivelse af Mormonernes Indvendinger mod Barnedaaben. Mormonerne paastaae, at vi have ingen Fuldmagt til at forrette Daaben; hertil svare vi: Jo! vor Herre Jesus Christus har selv givet sin Menighed denne Fuldmagt, idet han befalede sine Disciple at gaae hen og gjøre alle Folk til hans Disciple, idet de døbte dem i Navnet Faderens, Sønnens og den Hellig Aands[1] (Matth. 28, 19); men Mormonerne indvende, at Herrens Menighed er forsvunden af Jorden; denne deres Paastand er ovenfor modbeviist; men lad os engang antage, at Herrens Menighed virkelig var sporløst forsvunden og derved Fuldmagten til at døbe tabt, hvorfra have da Mormornerne faaet deres Fuldmag til at døbe? Da kunde jo hverken Joseph Smith eller hans Eftefølgere være rigtig døbte; men havde de ei selv faaet den rette Daab, saa kunne de ei heller selv forrette den rette Daabb. Paastaae Mormonerne, at Joseph Smith har faaet den rette Daab og Fuldmagt til at døbe af en Engel, da er dette en grov Løgn imod Herren; thi han satte sin Menighed til at døbe (Matth. 28, 19), men ingen Engel, og er da en Engel kommen til Joseph Smith, for at give ham den rette Daab, saa maa det nødvendighviis være densamme Engel, som i Edens Have indbildte vore første Forældre, at han mente det bedre med dem en vor Herre selv (1 Mos. 3, 4—5). — Mormonerne paastaae, at de smaa Børn ei behøve Daab, fordi de paa Grund af Christi Forsoning ere syndfrie. Atter her fornægte de frækt Skriftens klare Vidnesbyrd; thi den Guds Mand David siger: „Jeg er født i

  1. Dette er den rigtige Oversættelse af dette Vers.