Side:Et Advarsels-Ord imod Mormonerne.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

kun en forvirret Hjerne kan paastaae, at Løgnen kan aldeles udslette Sandheden af Jorden, at Løgneren, Djævelen, kan overvinde Christus, den Almegtige. — Naar Mormonerne anføre, at den Christne Kirke ikke kan være den sande, fordi der findes saa megen Synd og Ugudelighed blandt dens Lemmer, da vise de atter derved, hvor groveligen de fare vild; thi vistnok er det altfor sandt, at der er megen Synd og aandelig Død iblandt os; men derved har dog vel ikke Herrens Ord og Sakramenter, som findes uforfalsket i vor Kirke, tabt sin Kraft; de have nok glemt, at der i Herrens egen Kreds, i Apostlernes hellige Samfund var Een, som var en Djævel (Joh. 6, 70), og han blev der, indtil hans Synd fuldkommedes i Forferdelse; de have nok glemt Herrens Ord, naar han sammenligner sin Kirke med en Ager, i hvilken han vilde, at Klinten og Hveden skulde voxe tilsammen indtil Høstens Dag (Matth. 13, 30, see Matth. 13, 47). Og nu — Mormonernes Kirke, kan den vel være den sande? Nei umuligen; thi de have forfalsket Herrens Ord og Sacramenter, og i deres Kirke prædikes en Religion, som heelt igjennem gaaer ud paa at pleie og nære Kjodet, medens Christus byder os at korsfæste det; de arbeide paa at drage Menneskets Tanke, Sind og Hjerte nedad til Jordens Fedme og gode Ting i Amerika, medens Christus vil drage det opad mod Himmelen; de have idelige Aabenbarelser om de forgjængelige Goder, som skal skjænkes dem i Mormonstaten, medens Apostelen vidner, at „Guds Rige er ikke Mad og Drikke, men Retfærdighed, Fred og Glæde i den Hellig-Aand.“ Og med Hensyn til, hvorledes Tilstanden er i deres Zion, da stemme alle troværdige Beretninger overeens deri, at der er et Sodoma.


Jeg sagde ovenfor, at de forfalske Herrens Ord; Beviser derfor ere allerede forhen fremførte; men endnu skal nogle faa anføres. Meget er tilføiet eller forandret i Mormonernes Udgave af Bibelen. Saaledes er i 1ste Capitel af 1ste Mosebog flere Lærdomme om Treenigheden og Forsoningen forklarede Adam af Herrens Engel. I Mal. 4, 1. staaer efter vor Bibel: „See, Dagen kommer, som brender som en Aand; da skal alle Hovmodige og Hver, som gjør Ugudelighed, være Halm, og den Dag, den, som kommer, skal opbrænde dem, sagde den Herre Zebaoth, som skal ikke lade dem Rod eller Green;“ men i Mormonernes Udgave af Bibelen staaer: „See, Dagen kommer, som brænder som en Ovn; da skal alle Hovmodige og Hver, som gjør Ugudelighed, være Halm; thi de der komme (nemlig Mormonerne) skulle brænde dem, sagde den Herre Zebaoth, og de skulle ikke lade dem Rod eller Green.“ I Matth. 23, 39. staaer efter vor Bibel: „Thi jeg siger Eder: I skulle fra nu af ikke see