Side:Engelsk parlamentarisme.djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


om der end ganske vist efter den gruppering jeg tilsigter, er andre dele av denne forfatning, som jeg kan forbigaa eller gaa let forbi.

Forinden vi gaar ind paa den historiske utvikling i og utenfor England, som har sat sin frugt i den nu bestaaende engelske forfatning, vil det være nyttig at stanse et øieblik ved den maate, hvorpaa man rundt om i landene har set paa denne forfatning, den betydning den har hat for den statsretslige utvikling, den indsats, som gjennem den er gjort i folkenes utvikling.

Det var navnlig den omstændighet, som vi senere kommer nærmere ind paa, at en fri forfatning i England naadde frem til modenhet paa et langt tidligere tidspunkt end i andre europæiske lande, som nødvendigvis maatte bevirke, at denne frie forfatning vakte statsmænds og politikeres opmerksomhet langt utenfor landets grænser, og som betingede den sterke indflydelse, som den har øvet. Der har været en tid, da denne indflydelse nærmest kan betegnes som en aandelig befrugtning av menneskenes statsretlige tænkning. Og der har været en anden tid, da indflydelsen nærmest har git sig utslag i en direkte etterligning.

Der skal nedenfor tales litt om begge disse tidsavsnit.

Naturretslæren, som behersket hele det 18de aarhundrede, delte sig snart i en fortrinsvis tysk og en fortrinsvis engelsk-fransk gren, hvilken sidste særlig fik betydning for statsretten. Som denne statsretsdoktrins grundlægger kan man betragte den engelske filosof John Locke (1632—1704), Bom kik en overordentlig indflydelse paa det 18de aarkundredes t«nkning. Da hans hele statsretlige system hviler paa indtryk fra det engelske statsliv, er dermed banen brutt for dettes indflydelse paa de politiske ideer langt utenkor Englands grænser. Men endnu mere gjælder det den av Locke sterkt paavirkede franske forkatter Montesqiueu, hvis aandelige herredømme lanske er endnu mere vidtrekkende, at han i den engelske forfatning saa en idealforfatning. I hans berømte skrift „Esprit des lois“ (Lovenes Aand), som utkom i 1748, bærer et av de