Side:Det oldnorske verbum.djvu/6

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest


Som Aarsag til, at jeg har benyttet forskjellige Sprog til Oversættelse af Sanskrit-Ord, skylder jeg at oplyse, at jeg i de Tilfælde, hvor det kommer an paa Nöiagtighed i Angivelse af Betydningen, har troet det rigtigst at angive denne ligefrem efter Lexica, og som saadanne har jeg meest benyttet Wilson’s Dictionary, Westergaards Radices lingvæ Sanscritæ og Bopp’s Glossarium Sanscritum; hvor derimod Formen er Hovedsagen, har jeg gjerne givet Oversættelsen paa Norsk; dog har jeg anvendt mere Opmærksomhed paa Indholdet end paa denne mindre vigtige Distinction, hvorfor vel heller ikke fuldkommen Conseqvents er opnaaet.

Hvad Omskrivningssystemet angaaer, har jeg her, som i den forrige Afhandling, anvendt Bopp’s, dog med den Tillæmpning til Westergaard’s, at jeg har udeladt Accenterne ved Vocalerne e og o, da disse i Sanskrit altid ere lange, og derfor ikke behöve noget Tillægstegn.

I det jeg nu offentliggjör min Afhandling, maa jeg endelig tilföie, at jeg paa et saa lidet bearbeidet Feldt neppe tör haabe at have undgaaet enhver Feiltagelse; men min Hensigt er naaet, naar mit Arbeide maatte befindes at bringe noget Lys i forhen dunkle Materier og fremkalde yderligere Undersögelser, hvor mine Anskuelser ei maatte ansees tilstrækkeligen begrundede.