Side:Det oldnorske verbum.djvu/5

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest


Denne Samling har jeg for en Deel benyttet og kan ikke undlade at anföre nogle Exempler paa Ord deraf, som jeg har gjenfundet i Sanskrit:

bollek, et nyfödt Lam, बालक, bâlaka, an infanft;
boss, Stöv, Feieskarn, बस, basa, chaff, dry cowdung;
bydla, sigte eller sælde det fine Meel fra det grove, बिल्, bil, to divide, to separate;
bælla, formaae बल, bala, strong, robust, powerful;
böka, vaske Klæder i stærk Lud, पच्, pać, to boil;
deer, Hannen af Kreaturer, धिर, d῾ira, firm, strong, powerful;
domme, Stöv, især det som dröftes af Korn, धुम, d῾uma, smoke;
doe, Svogre, som ere gifte med hinandens Söstre, देव, deva, a husbands brother (levir);
dæmme, Pöl, Mögdam, दम, dama, mud, mire;
lydne, Herligheder ved en Gaard, लीन, lîna, clung or adhered to;
pria, trække et Seil sammen i en Hast, पृ, pṛ, to be busy or active; o. s. v.

Disse Exempler, hvis Tal lettelig kunde mangfoldiggjöres, vise tilstrækkeligen, at vort Almuesprog har bevaret en Masse af ældgamle Udtryk, som i flere Henseender fortjene Opmærksomhed. Ligesom Hr. Stiftamtmandens Lexicon saaledes vil kunne yde væsentlige Bidrag for vore Sprogforskere, saaledes imödesees ogsaa med Interesse det Dialectlexicon, hvortil Ivar Aasen, med Understöttelse af det Kongelige norske Videnskabs-Selskab, har samlet Materialier ide fleste af Norges Landdistrikter.[1] Og det er ikke blot i lexicalsk Henseende at disse Dialecter ere vigtige, men ogsaa i grammaticalsk; jeg har saaledes i nærværende Afhandling paa mere end eet Sted benyttet Almuens Sprogformer som Stöttepuncter for yttrede Anskuelser. Et rigere Udbytte i denne Retning vil kunne vindes, naar ovennævnte Ivar Aasens Grammatik, der er under Pressen, bliver færdig.

  1. En Pröve heraf er lerveret i Selskabets Skrifter i 19de Aarh., 4de Bind Iste Hefte S. 79 flg.