Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/20

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
X

Rettelſer. Snarere vil den, der forſtaar, hvor mange Vanſkeligheder Udarbejdelſen af en Norges Hiſtorie medfører, undre ſig over, at Berigtigelſerne ej ere flere. Jeg kan her ſige, at jeg virkelig for Øjeblikket ej veed at paapege flere, og derfor anſeer alt hvad der ej er berigtiget, for det retteſte, jeg efter mit Skjøn endnu veed at anføre. Det vil endvidere ſees, at ei faa af Berigtigelſerne ere fremkomne ved de uventede Oplysninger, jeg under mine nærværende Underſøgelſer har faaet.

Jeg lader denne, ſom de foregaaende Dele, ledſage af et chronologiſk Regiſter ſaavelſom Slægttavler; derhos vil, haaber jeg, hele Verket vinde i Brugbarhed ved det alphabetiſke Navneregiſter, for hvis Udarbeidelſe jeg har at aflægge Dhrr. Cand. philol. O. Rygh og Stud. philol. C. Rygh min forbindtligſte Tak. Kartet over Island, ſom ledſager dette Bind, vil befindes at være et næſten uundværligt Hjelpemiddel til ret at forſtaa iſær de indviklede Tildragelſer i Sturlunge-Tiden.

Da Slutningen af 4de Deels 1ſte Bind og hele 2det Bind ere udarbejdede under mit Ophold i Udlandet, og jeg derfor kun tildeels, ja ved den ſidſte Halvdeel ſlet ikke, ſelv har kunnet beſørge Correcturen, maa jeg erkjende min taknemlige Forpligtelſe til de Herrer, ſom have overtaget dette, og med en Skjønſomhed, ſom kun Sagkundſkab kan give, ej alene rettet de ſedvanlige Trykfejl, men ogſaa, ſaavidt muligt, bortfjernet de andre ellers uundgaaelige Spor af at Forfatteren ſelv ej har kunnet være tilſtede under Trykningen. Disſe Herrer ere Hr. Rigsarchivar Lange og Univerſitets-Stipendiaterne Hr. Cand. juris Fr. Brandt og Hr. Cand. philol. O. Rygh. — Endelig ſkylder jeg min ærede Forlægger, Hr. Generalconſul m. m. Tønsberg, den hjerteligſte Tak, ſaavel for den ſjeldne Interesſe for dette Foretagende, der bragte ham til at ſætte det i Verk førend der var mindſte rimelige Udſigt for at det vilde kunne bære ſig uden Tab, ſom for den Iver, Driftighed og Liberalitet, hvormed han under Trykningen har ſørget for dets Udſtyr og fremmet dets Tarv.

Og hermed nedlægger jeg for det førſte min Pen, takkende de talrige Læſere, der gjennem de mange, ofte intet mindre end underholdende Bind have ſkjenket mig deres uſvækkede Opmerkſomhed, og ved deres levende Interesſe givet mig den bedſte Belønning og Opmuntring. Naar jeg atter kan gjentage den afbrudte Traad, eller om jeg overhoved vil kunne det, er det umuligt nu endog med en Skygge af Vished at forudſige. Jeg kan alene ytre ſaa meget, at hvis jeg, naar det Arbejde er til Ende, ſom nu beſkjeftiger mig, og hvis heldige Tilendebringelſe i og for ſig er en nødvendig Betingelſe