Side:Det norske Folks Historie 1-4-2.djvu/19

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
IX

Benyttelſen af hans Angivelſer; men ſelv denne Partiſkhed giver Fremſtillingen forhøiet Interesſe; man ſeer at Forfatteren ei var nogen kold Iagttager, men deeltog i Alt med Liv og Sjæl: ſaaledes kunde ingen Uvedkommende, ei engang en til Efterſlægten hørende ſkrive: det er den ſamtidige Tilhænger af Hertugen, ſom her ſøger at ſætte ſin altfor tidligt bortrykkede Herre et verdigt Eftermæle. Det er ikke uſandſynligt, at den Forbindelſe, hvori Sverige ſiden kom med Mecklenburg, gav den mecklenburgſke Chroniſt Ernſt Kirchberg Leilighed til at lære Riimkrøniken at kjende og Lyſt til at efterligne den, da han ved 1378 ſkrev ſin mecklenburgſke Chronik, aldeles paa ſamme Viis, og i ſamme Verſemaal. Denne indeholder, iſær ved at beſkrive Henrik Løves Hiſtorie (ſee nedf. S. 524 fgg.) flere vigtige Bidrag til Nordens Hiſtorie. Efterligningen af den ſvenſke Riimkrønike er ſaa paatagelig, at man endog ſtundom finder de ſamme Udtryk; ligeſom denne kalder Hertug Erik „den milde“, ſaaledes kalder Kirchberg Kong Erik i Danmark „der milde Konig Erich“. Krøniken er trykt udgiven, dog ikke med tilbørlig Omhu, i Weſtfalens „Monumenta“, 1de Bind. — En anden, nordtydſk Krønike, der kaſter meget Lys paa Nordens Hiſtorie, ſaaledes og paa Norges, er den lübeckſke Franciſcaner-Læſemeſter Detmars Annaler, udarbeidet.paa Plattydſk efter Lübecks Magiſtrats Foranſtaltning mod Slutningen af det 14de Aarhundrede, og udgivne af Grautoff. Detmars Angivelſer viſe ſig i det Hele taget paalidelige, og ſtøtte ſig aabenbart til ældre Optegnelſer; navnlig ſynes de at være ſikre i Tidsregningen. De afgive derfor en vigtig Støtte. Detmar benyttedes ſiden af yngre tydſke Forfattere, ſom Corner, Krantz o. fl., og ſom, da de bleve meget tidligere udgivne, ogſaa citeres, hvor Beretningen er hentet fra Detmar, og det ſaaledes ſkulde være denne, der paaberaabtes; ikke ſjelden ere de ſaaledes benyttede Data ved Omſætningen paa Latin og Tilknytning til andet blevne forvanſkede.

Dette er alt, hvad jeg anſeer nødvendigt at melde om de af mig benyttede Kilder. Jeg vil kun tilføie, at da det ved Skrifter af en ſaadan Udſtrækning ſom nærværende, og hvis Udarbeidelſe og Udgivelſe udkræver ſaa lang Tid, ei kan undgaaes, at man ſtundom, deels ved Erhvervelſen af nye uventede Oplysninger, deels ved egne fortſatte Granſkninger og pludſeligt ligeſom opgaaende Lys, opdager et og andet i det allerede udarbeidede og udgivne, der trænger til Berigtigelſe, vil Læſeren neppe forundre ſig over, at jeg ogſaa i nærværende Verk har opdaget et og andet at berigtige, hvilke Berigtigelſer jeg i Korthed har meddeelt bagved dette Bind, blandt de ſedvanlige