Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/561

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
533
Island. Ravne-Floke. Helge magre

en flamsk Moder, der bosatte sig i Nærheden af Thord; en anden, ved Navn Thord Knapp, der skal have været en Søn af Bjørn paa Hauge, nedsatte sig lidt østligere, og endelig nævnes Thormod ramme, der blev jagen i Landflygtighed af Kong Bjørn, fordi han havde dræbt Gyrd, Morfader af Skjalg paa Jæderen, og drog til Island, hvor han nedsatte sig ved Siglunes, yderst paa Nordøstspidsen af Halvøen mellem Skaga- og Eyja-Fjorden[1].

Den forhen omtalte Floke eller Navne-Floke, der kort efter Gardar fandt og navngav Island, nedsatte sig ogsaa tilsidst paa Island, og valgte sit Opholdssted paa den nysnævnte Kant, lidt østenfor Høvden, hvor Flokadalen og Flokadals-Vandet endnu minde om ham. Han egtede en Syster af Thord paa Høvde[2].

Østenfor Skagafjorden skærer, som forhen nævnt, den dybe Eyjafjord sig ind i Landet. Ved den boede Nordlandets mægtigste og meest anseede Mænd, idetmindste i det første Aarhundrede efter Landets Bebyggelse. Den fornemste Landnamsmand her var den allerede ovenfor oftere omtalte Helge magre, Eyvind Austmands og den irske Kongedatter Nafartas Søn, og Ketil Flatnefs Svigersøn. At han drog til Island fra Irland eller Syderøerne, synes utvivlsomt, men det er ikke saa tydeligt at see, paa hvad Tid han nedsatte sig der, eller hvad Aarsagen dertil kan have været, thi som Eyvinds Søn og den irske Konges Dattersøn maatte han dog antages at kunne erhverve Magt og Anseelse i Irland, om han end ej kunde forblive paa Syderøerne. Hans Søn Rolf synes endog længe før denne Tid at have været bosat i Norge, da der udtrykkelig tillægges ham en Søn, Helge, fød øster, d. e. i Norge, og af en oplandsk Moder, hvilken senere kom til Island, da Eyjafjorden allerede var bebygget, og nedsatte sig derfor paa Nordvestkanten af Landet[3]. Helges to andre Børn, Ingjald og Ingunn, vare fødde førend han kom til Island, og Ingjalds Fødsel falder omtrent ved 875[4].

  1. Landn. III. 11. Det maa dog bemerkes, at det er uvist, hvorvidt den Bjørn paa Hauge, der siges at være Thord Knapps Fader, virkelig var den svenske Konge; ligeledes at Thord Knapp i et Par Haandskrifter siges at være fra Sogn.
  2. Landn. III. 11. Da det heder at Floke ved sin første Rejse til Island mistede sin Datter Geirhild paa Hjaltland, maa han allerede da have været gift, om just ikke med Høvda-Thords Syster; det sees dog heraf, at Høvda-Thord, naar hans Syster kunde være gift med Floke, maa have været en af de tidligere Kolonister.
  3. Landn. II. 29. Det var Helges Søn, som siden dræbte Haakon Jarls Hirdmand, se foran S. 511.
  4. Vigaglums Saga Cap. 28 beretter, at han døde 1003, efter at have været en anseet Høvding i 40 Aar. Han maa altsaa have været fød i det allerseneste 943; det heder endog i de islandske Annaler, at Sigmund Thorkelssøn dræbtes af Glum 942, hvilket giver for Glum, da han dengang var 16 Aar, Fødselsaaret 926. Dette er dog ikke rigtigt, da det udtrykkeligt siges at Haakon den gode var Konge i Norge da hans Fader egtede hans Moders men det viser, at Glums Fødsel maa sættes saa langt op som muligt, idetmindste til 935. Glum var en Søn af Eyjulf, og denne af Ingjald, Helge magres Søn. Ingjald kan altsaa ej være fød senere end 875.