Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/46

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest

36

CHRISTOFER COLUMBUS.


maal, saa vidt som min Tid har tilladt mig; jeg er rede til at give yderligere Svar, hvis Hans Majestæt ønsker det. Givet i Florents 25de Juni 1474.

[Efterskrift.] Fra Lissabon i lige Linie mod Vest er 26 Spatier à 250 [italienske] Mile betegnet i Kartet til den ædle og store Stad Quinsay; den har et Omfang af 100 Mil, har ti Broer og Navnet betyder »Himmelstad«, og meget vidunderligt fortælles om Mængden af dens Haandværkere og Indtægter. Denne Afstand er næsten en Trediedel af den hele Jord [ɔ: 120 Grader]. Hin Stad ligger i Provinsen Mangi, nær Provinsen Katay, hvor Kongens Residens er. Men fra den bekjendte Ø Antilia til den berømte Zipangu [Japan] er 10 Spatier; den er rig paa Guld, Perler og Ædelstene, og med purt Guld dækker man Templer og Paladser. Og saaledes kan man paa ubekjendte, men ikke lange Veie gjennemtrænge Havets Rum. Meget skulde maaske forklares tydeligere, men en omhyggelig Iagttager vil af dette kunne af sig selv forstaa Resten. Lev vel.« 

Toscanelli’s Skildring af Østasien er i det væsentlige et Uddrag af Marco Polo, maaske med Tillæg fra nyere Reisende og fra samtidige Søkarter; men de astronomiske Beregninger har han selv udført efter disse Kilder. Toscanelli’s Kart beholdt Columbus og har maaske kopieret det flere Gange; men selve Originalen fandtes endnu i i6de Aarhundrede (Las Casas). Da ogsaa Martin Fernandez havde et Exemplar deraf, er det naturligt, at det ogsaa blev udbredt og benyttet i Portugal; dets væsentlige Indhold er optaget paa Martin Behaims Globus fra 1492 (nu i Nürnberg), saa at man har kunnet rekonstruere det i nyere Tid (Oskar Peschel i »Das Ausland« 1867, se Side 34).

Toscanelli’s Breve har gjort et dybt Indtryk paa Columbus og har givet ham Forvisningen om, at Planen maatte og skulde udføres. Han skrev atter et Brev til ham og udviklede her sin Plan saa fuldstændigt og med saadan Tro paa, at det skulde lykkes ham, at han gav Toscanelli Indtryk af, at alt var færdigt til Udførelsen. Hans Brev er tabt, men Toscanelli’s Svar kjender vi dog i en Oversættelse, som Fernando Colon har bevaret. Det lyder saa: »Paulus Fysikeren hilser Christofer Columbus. Jeg har modtaget Eders Brev med de Ting, I sendte mig, for hvilke jeg takker. Ædel og stor anser jeg Eders Plan, at seile fra Øst til Vest efter Antydningerne paa det Kart, jeg sendte Eder, og som vilde vise sig endnu tydeligere paa en Globus. Det har glædet mig meget at se, hvor godt jeg