Side:Columbus og Amerikas opdagelse.djvu/27

Fra Wikikilden
Jump to navigation Jump to search
Denne siden er korrekturlest

17

PORTUGISERNES FORSØG PAA AT NAA INDIEN.

med Porto Santo og tilsidst ogsaa Azorene (1431) —, og efter 30 Aars Anstrængelser trængte Portugiserne frem til Nederlandene, (Senegal, som længe blev tagen for en vestlig Arm af Nilen), hvor man tvertimod Geografien fandt rige Lande med nye Produkter: Guldstøv, Gummi og (ikke mindst) Negerslaver. Medens disse Opdagelser holdt paa at gjøres (omkr. 1430), kom Prins Henrik i Besiddelse af et Exemplar af Marco Polo, og derved voxte hans Planer: han vilde nu naa frem til Prestekongen Johannes i Abyssinien, idet han fulgte den almindelige Forestilling, af Afrikas Sydkant var omtrent ved Ækvator, maaske nordligere.

Prins Henrik af Portugal. Efter et Miniaturmaleri i et Haandskrift fra 1450 af Azurara’s Krønike.

Hans Mænd havde 1445 omseilet det grønne Forbjerg (15°), og da Kysten her begyndte at vende i østlig Retning, nærede man stax Haab om at være naaet til Afrikas Sydrand, og at man var paa den lige Vei til Præstekongen. Opdagelserne gik, om end langsomt, fremad; men Veien viste sig dog snart at være længere og farligere, end man havde ventet. Aaret efter Prins Henriks Død sendte Kong Alfons (1461) en ny Expedition til Guinea;; den naaede til 6° 19′ (Kap Mesurado), og snart viste Handdelen paa Nederlandene sig saa fordelagtig, at Kongen kunde forpagte Handelen paa Guinea til en enkelt Mand, som havde Forpligtelse til hvert Aar at trænge 100 Mil videre frem. Derfor naaede man i de følgende Aar langs Guldkysten til det østlige Guinea og Nigerfloden, men her traf man ppaa en ny Skuffelse: Kysten bøiede sig mod Syd, og denne sydlige Kyst opdagedes at fortsætte sig langt sydover forbi Ækvator (1471). Det er da ikke saa underligt, at nogle begyndte at tvivle om ad den Vei at naa Indien og at pege paa de klassiske Geografer (Ptolemæos), som lærte, at Afrika udvidede sig og blev bredere mod Syd. I disse Aar fremtræder derfor første Gang Planen om en ny Vei til Indien:: mod Vet over Atlanterhavet. Den, som opstillede den nye Plan, var ikke Columbus, som man tidligere har ment, men en ældre Landsmand af ham fra Florents,

Christofer Columbus. 2