Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/9

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
7
Landkrigen i Norge 1808.

ner Holst, der begge vare dygtige Contoirmænd; men kort før Krigens Udbrud havde en lykkelig Skjebne bragt Prindsen i Forbindelse med den talentfulde Niels Stockfleth Darre, Ritmester ved det oplandske Dragonregiment, der i sin Ungdom samtidig med Prindsen Aarene 1784–88 havde opholdt sig i Kjøbenhavn. Han havde i lang Tid været ansat ved den topographiske Landmaaling langs den svenske Grændse, hvorved han havde skaffet sig et nøie Bekjendtskab til Krigsskuepladsen; der gjorde ham uundværlig for Prindsen, ligesom hans sjeldne topographiske Kundskaber, utrættelige Arbeidsomhed, Dygtighed, omfattende Aand og ædle Charakter vandt ham Prindsens og Hærens udelte Høiagtelse og Kjerlighed. Hans erfarne Raad og sjeldne Dygtighed havde en væsentlig Indflydelse paa det heldige Udfald af dette lille Felttog[1]. Senere

  1. I en Rapport fra Hafslund 15 Juli 1808 giver Prindsen Darre følgende Skudsmaal „Jeg er pligtig at bemærke, at de første Affairers heldige Udfald for det meste er at tilregne Darres Activitet og Talent. Da Kundskab om disse bevægede mig strax ved min Afreise fra Moss at sende ham til Høland, da jeg formodede Fiendens Hensigt og da det senere manglede mig paa Tid, maatte og kunde jeg tillidsfuld angivende ham Ideerne, siden overlade ham Detaillen, og Udførelsen viste, at jeg havde bedømt ham rigtig. Jeg er pligtig at lede Deres Majestæts allernaadigste Opmærksomhed paa denne Officier, af hvilken jeg tør paastaae med fuld Overbevisning, at der findes faae, maaske saare enkelte i Høisammes Armee, som ligner ham i local Kundskab, Talent, Activitet og militair Kundskab, hvorhos han med Conduite og god Opdragelse forener en meget agtværdig moralsk Charakter. Deres Majestæt vilde finde Faae, som, naar det behøvedes, saa godt vilde være at bruge i Deres Generalqvartermester- eller Generaladjutants Stab, i hvilken Division det end maatte være. (Norske Saml. 2, 202). Darre blev 17 Aug. 1808 Major og Overqvartermester, men † allerede 9 October 1809 paa sin Gaard Kraby paa Thoten 45 Aar gammel. Om ham Saml. V, 160.