Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/29

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
27
Landkrigen i Norge 1808.


V. Gahn fanges ved Trangen.

Vi vende os nu til den 1ste svenske Brigades høire Fløi, der under Oberst Gahn var rykket ind i Østerdalen, og hvorom vi før have talt.

Ifølge den ham meddelte Befaling rykkede Gahn med 2den Bataillon af Daleregimentet, hvis Styrke han angav til 480 Mand, 24 April om Aftenen fra Midskogen tæt ved den norske Grændse, efterladende der Major Söderhjelm forat bevogte de derværende Magaziner. Ad en meget besværlig Vei, da Sneen allerede begyndte at opløses, ankom Gahn i Dagbrækningen til den første norske Feltvagt under Lieut. Westby, en ung rask Mand, der vel trak sig tilbage, men strax meldte Fiendens Angreb til Brigadens Hovedkvarter Bjørneby, der ligger N. for Aasnes Kirke. Staffeldt, som her førte Commandoen, lod da strax slaas Allarm, hvorefter Tropperne, som laae i Nærheden og langs Flisen-Elv, samledes. Det sterke Pas Trangen, som dannes af 2 steile 20–30 Alen høie og næsten utilgjængelige Klipper, blev strax besat med 1 Division af 2det throndhjemske Regiments Grenadeerer under Capt. Nægler[1].

Med Resten af sin Afdeling rykkede Staffeldt frem langs Flisen-Elvs høire Bred til Nyen, hvor 840 Mand bleve samlede.

Fra en dækket høitliggende Position paa Nyen bemærkede man, hvorledes de Svenske rolige og ubekymrede droge frem langs Flisen-Elv, der ligesom de omliggende Vande endnu var tilfrossen, men paa dens modsatte Bred. I Nyen blev der strax holdt Krigsraad, Staffeldt raadede, at Colonnen skulde gaae samme Vei tilbage som den var kommen, men Majorerne Stabell og Ræder foresloge derimod at gaae over Flisen-Elv og falde Fienden i Ryggen. Denne Mening seirede. Staffeldt forblev med en Escorte af 30 Jægere paa Nyen og gik senere tilbage langs Veien paa Elvens

  1. Elias Nægler født 1765, † i Throndhjem som Oberstlieut., R. af D. og S. O.