Presten som ikke kunde brukes/Kapitel 6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Presten som ikke kunde brukes av C.E. Nordberg
Vækkelsen i Glenfield; En underlig julehelg
Hentet fra Project Gutenberg og wikifisert.

[57] Det var vinter med knitrende kulde og klarveir. Sneen laa i dype fonner ut over markene. Veiene var saa vidt opkjørte at folk kunde komme frem. Det var søndag, og der skulde være gudstjeneste i Glenfield menighet. I Glenfield settlementet var der mange ute og kjørte den søndag morgen. Folk hadde sat ind sine „Fords“ for vinteren og tat ut sine langslæder og „cutters“. Henad veiene kom de, det ene læs efter det andet og ind iblandt en „cutter“ med en eller to mennesker i. Ved ti-tiden paa formiddag var der sort utover bakken ved Glenfield kirke av hester, slæder og folk.

 En teologisk student fra presteskolen skulde præke i Glenfield kirke den dag. Han var sidste aars teolog og var en god ven av Martin Warnes fra skolen. Det var ogsaa paa Martins anbefaling at menigheten hadde indbudt student Edvard Skarping til at besøke menigheten saa snart skolen var ute og om mulig stanse hele juleferien for at ha møter. W. U. Nelson var imot dette. Han mente man kunde benytte sig av pastor George Lewis fra Ottawa menighet til at holde julepræken; men menigheten hadde nu anden gang handlet paa egen haand [58]stik imot W. U.’s vilje. Folk var grepet av Guds ord og naar ordet begynder at virke i hjertene, vil folk ha møter. Da er man ikke tilfreds bare med høimesse­prækenen.

 Det var for at høre den fremmede studenten at saa mange folk var samlet til kirken. Da kirkeklokken ringte og indgangssalmen blev sunget, var kirken fyldt til trængsel.

 Studenten var en ung mand. Han hadde sort haar og en høi pande. Hans ansigtstræk gav indtryk av et dypt alvor, ja, næsten strenghet, men i hans øine var der en mild kjærlighetsglød. Det var tredje søndag i advent og dagens tekst var Lukas 3, 1—6.

 „Hovedtanken i teksten,“ sa han, „var ’vei for Jesus’.“ Der hengik lang tid med at forberede Jesu komme til verden. En historisk utvikling maatte til indtil Johannes den døper blev utvalgt av Gud til det særskilte redskap der skulde utføre rydnings­arbeidet og bane vei for Jesus. „Guds ord kom til denne mand,“ sa taleren, „og efter at ha gjennemgaat forberedelsen i ørkenen traadte han frem som den største vækkelses­prædikant verden nogen gang hadde hørt. Øksen ligger allerede ved roten av trærne, derfor skal hvert træ som ikke bærer god frugt avhugges og kastes i ilden. Omvend eder, ti himmerikes rike er nær. Som man banet vei for kongerne i østerland, saaledes banet Johannes vei for Jesus i den mørkeste tid i Israels historie,“ sa prædikanten.

 Han talte ogsaa om midlerne. „Johannes brukte kun ordet og daaben; men disse midler er virkekraftige og [59]syndere i store flokke strømmet ned til Jordans flod og blev døpt. Der blev vækkelse iblandt folket,“ sa taleren.

 „Vor tid ligner i mange maater tilstanden i Israel,“ mente taleren. „Jesus har endnu ikke faat en banet vei ind i hjertene; derfor har han endnu sine redskaper i dette rydningsarbeide. Endnu er naadens midler, som han har nedlagt i sin menighet virkekraftige til frelse og salighet.“

 Prædikanten fik en inderlig klang i stemmen. „Idag vil Jesus bane sig vei til dit hjerte. Vil du aapne dit hjerte for ham?“ sa han. „Han har holdt paa at forberede det længe. Han har sendt dig mange redskaper; men der er mange han ikke har faat vei ind til endnu. Menneskehjertet er som en uryddet vei. Der er hovmods bjerge og verdslighets hauge som maa ryddes bort. Der er mange slags dale som maa fyldes, forsømte pligter, sløvhet i bønnen, mismodets og forsagthetens sumper. Der er synderøtter som maa slites og rykkes op — store, stygge skjødesynder. — Krokede veie maa rettes, uærlighet og falskhet maa bort. Alt maa fjernes.

 „Midlet er Guds ord — omvendelsens præken til syndernes forladelse. — Den slags forkyndelse trænges ogsaa i vor tid,“ sa taleren. „Folk flest vil gjerne ikke ha den slags præken. Man halshugget Johannes, og vaaget man det, vilde man nok lægge haand paa Herrens redskaper ogsaa i vor tid. Men sandheten skal seire. Den ropende røst i ørkenen er endnu ikke forstummet. La ordet faa bøie dig idag, sjæl, saa Jesus finder en banet vei til dit hjerte.“ [60]

 Efter prækenen sang man den kjendte salme: „Naar Jesus kommer ind i huset“ og mens menigheten sang det sidste vers var der mange som med taarer i øinene bad:

    „Kom ind til mig og alle mine,
    og bli vort hjertes trøsteskat!
    Kom ind med lys til alle hine,
    som bo endnu i dødens nat!
    Jeg sier i mit stille sind:
    Du Guds velsignede, kom ind.“

 Det var klart for alle at en ny tid var oprundet over menigheten. Folkene var bøiet under byrden av sin egen synd. Bodens taarer randt og mangt et hjerte bad i stilhet.

 Da de teologiske studenter hadde en længere juleferie end de i den forberedende avdeling, var Martin Warnes endnu ikke kommet hjem.

 N. B. Olson stod da op efter gudstjenesten og tillyste gudstjeneste i kirken igjen den samme aften. Der vilde da bli talt særlig for ungdommen. „Vi har hat det godt i kirken idag,“ sa gamle Olson. „Guds aand har været os nær. Vi lever i bevægede tider. La os nu møte frem ogsaa ikveld. Jeg tror sikkert vi faar en underlig jul iaar,“ sa gamlingen. Han oplyste ogsaa at næste søndag vilde student Warnes ogsaa bli hjemme, saa disse to studenter skulde nu hjælpes ad med opbyggelses­arbeidet. Saa opløstes forsamlingen. Det var den første gang at W. U. ikke hadde blandet sig op i bekjendt­gjørelserne. [61]Den dag sat han langt nede i kirken og gik ut ganske ubemerket.

 At ha gudstjeneste søndag aften var ikke almindelig i Glenfield, hvorfor mange var bange for at der ikke vilde bli mange folk. Men den frygt var ugrundet. Længe før student Edvard Skarping kom til kirken var den aldeles fuldpakket og over det halve av forsamlingen var ungdom. Miss Malinda Anderson var nu ogsaa kommet hjem fra bibelskolen i Belgrade, Iowa, og mens forsamlingen sat og ventet gik hun bort til orgelet og spilte og sang en sang. Hun hadde en skarp stemme og den skar igjennem forsamlingen naar hun sang: „Vend om, vend om til Herren, o! kom tilbake, du som gaar for Jesu regning et sorgens barn endnu. Om du blot kunde ane, at Gud dig har saa kjær, saa kom du under taarer, saa kom du som du er.“ Noget saa underlig hadde ungdommen i Glenfield aldrig hørt. Sangen hadde de vel hørt, men der var en særskilt kraft som la ordene ind over hjerterne.

 Efter en salme av Landstads salmebok ledet N. B. Olson i bøn, hvorefter man atter sang et par salmevers og saa besteg student Skarping prækestolen. Hans tekst om aftenen var „Den forlorne søn.“ I begyndelsen av prækenen talte han om lignelsen i sin almindelighet og sa at alle beretningene i det femtende kapitel av Lukas evangelium viser os Guds naade imot den fortapte synder, derfor kaldes hele kapitlet det store naadens kapitel. Beretningen om den forlorne søn viser os Guds store naade imot et ulydig barn. Han talte først om Guds [62]naade imot barnet hjemme i faderhuset. Hvor stort at Herren tok os til barn i daaben, og hvor godt vi hadde det mens vi stod i vor daabspakt — var hjemme hos den himmelske far. Han skildret et godt og hyggelig jordisk hjem og bad de unge sætte pris paa det og ikke være for hastig i at forlate sit barndomshjem, men selv om de forlot sit hjem saa burde de dog ikke forlate sin barndoms Gud. I prækenen læste han disse vakre vers:

    Gjem paa din vandring hernede
    varlig en blomst ved din barm.
    Gjem den som bringer dig freden
    holder din kjærlighet varm.

    Blomsten fra barndommens egne
    er barnetroen paa Gud.
    Fast den ved Herren vil hænge
    folder mot himlen sig ut.

    Gjem da i barnlige hjerte
    troen paa Herren din Gud.
    Vist den vil dæmpe din smerte
    fri dig av farene ut.

 Han fortsatte: Faldet begynder da, naar den unges øie speider ut efter syndens lyst, som ender med at man tar det skjæbnesvangre skridt og gaar bort. Av egen erfaring sa han det var hans livs bitre smerte, at han engang i sin ungdom gik bort fra Gud.

 For det andet talte han om Guds naade imot barnet borte i det fremmede land. „Gud elsker dig selv om du [63]er en forloren søn,“ sa han. „Som en mor ikke ser paa sit barns ydre utseende — det er dog hendes barn — saaledes ser ikke Gud paa os om vi er store og stygge syndere, han elsker os allikevel med en evig kjærlighet.“

 Studenten skildret noget av synden og elendigheten i verden og nævnte drukken­skapslasten som en av de største aarsaker til saa mange unges fald. Han skildret med levende farver, hvorledes mennesket med en udødelig sjæl kan falde saa dypt, at de kommer ned paa dyrets standpunkt og forsøker at mætte sin sjæl med verdens svinemask. Det er kun Guds naade at du som er en synder ikke er død i din synd, men at der endnu er anledning til at „staa op“ og „vende om.“

 Tilslut talte han om Guds naade imot barnet, naar det vender træt hjem fra det fremmede land. Den unge mands øie blev vaadt og hans stemme fik en inderlig klang naar han talte om Guds forbarmende kjærlighet til den som kommer til sig selv og gaar hjem. Hvor han skildret Faderens aapne favn, og faderhuset, hvor alt var færdig og glæden over den som vender hjem. „Faderøiet har fulgt dig, du, som er borte fra Gud. Hans hjerte brænder av længsel efter at faa trykke kysset paa din mund og gi dig syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld. Aa, kom, sjæl, kom i Jesu navn.“

 Den kveld hadde evighetsbetydning for mange sjæle i Glenfield menighet. Da forsamlingen var opløst, kunde man se folk i smaa flokker ned igjennem kirken samtale. Malinda Anderson var nede ved døren og talte med folk om deres sjæls frelse, og student Skarping var omringet [64]av en flok længere oppe i kirken som han samtalte med.

 Saaledes begyndte møterne og saaledes fortsatte de gjennem resten av adventstiden og gjennem hele julen. Martin Warnes kom hjem og hjalp student Edvard Skarping, og Malinda Anderson var med og sang. „Der gik som en dirren gjennem menigheten. Herrens røst hørtes og hans gjerning føltes snart sagt overalt.“ Der var vaar i hjertene trods vinter og kulde ute i naturen. „Turtelduens røst blev hørt i landet. Gamle og unge vaktes op av syndens søvn og fandt fred med Gud.“

 Der var møter i kirken, møter i skolehus og møter i farmerhus. Ungdommen kom i store slædelæs til møterne. Istedenfor at de før samlet sig til dans, samlet de sig nu til bønnemøter. Og naar de kjørte henad veiene i de klare vinteraftener sang de aandelige sange, saa skogen gav gjenlyd.

 Efterhvert som vækkelsen grep om sig kom ogsaa motstanden frem. John Asber og hans familie var avgjort imot vækkelsen. En kveld var Martin og Malinda, student Skarping og en hel flok ungdommer paa vei til bønnemøte og møtte Asber-ungdommen paa veien inde i skogen. Da Asber-ungdommen forstod det var bønnemøte­flokken de møtte, satte de i at synge: „There’s a brand new pig in the parlor, There’s a brand new pig in the parlor, and he is Irish too.“ Men da stemte ogsaa Martin og Malinda og deres selskap i at synge: „Gud ske lov min sjæl er frelst og jeg synger allerhelst om forløsningen i Jesus underbar. Ingen sorg og ingen nød, hverken trængsel eller død, skal fratage mig hvad jeg i Jesus har.“ Da [65]slog Asber-ungdommen paa hestene og kjørte forbi under vilde hyl og skrik som „Hello holyones“ og „Hello Happy Hooligans“. Asber-ungdommen kjørte da op til en bruskejænki inde i skogen, hvor der var „basketparti“ og dans den kveld.

 De som gik til bønnemøterne fik høre mange haansord; men det bare styrket dem og hjalp dem til at ta standpunkt helt paa Herrens side. Ved nyaarstid hadde menigheten bestemt et tre dages møte, som skulde ledes av samfundets evangelist — en ældre erfaren prest som reiste omkring og hadde møter. Han het pastor Martinus Pederson. Han kom til Glenfield og hadde møter de to sidste dager av december og den 1ste januar. Studentene Warnes og Edvard Skarping tok nu fat og hjalp evangelisten under møterne og Malinda Anderson var med og sang. Det var rent en lyst at se disse tre unge arbeidere side om side med den gamle erfarne Herrens tjener.

 Et mindeværdig møte blev det nyaarsaften. Da var møtet bestemt i Petter Hendricksons store og rummelige hjem. Der var en masse folk møtt frem, saa huset var aldeles overfyldt. Pastor Martinus Pederson talte først. Han talte om det ufrugtbare fikentræ og hvorledes Herren kommer for at lete efter frugt. Alvoret la sig over forsamlingen allerede ved møtets begyndelse. Det blev en opgjørskveld for mange. Herren kunde snart komme og hugge træet om og hvor vilde de da havne. Studentene Warnes og Skarping talte efterpaa. Student Skarping talte om Guds langmodighet imot folkene ogsaa i det aar som svandt, og Martin Warnes talte om opgjøret. [66]„Kom, hjerte, ta dit regnebræt, skriv op dit livets dage. Se til om du kan sanse ret og tænke litt tilbake. Hvad har du gjort de mange aar du har i verden levet? Tænk, sikre sjæl, at al ting staar i Herrens bok opskrevet.“ Malinda sang en sang hvis titel var „En yngling drog i krigen“ og siden veksledes med vidnesbyrd, bøn og sang til midnat, da man hadde besluttet at vaake ind det nye aar.

 Hen imot møtets slutning stod Petter Hendrickson op og vilde si litt. Han hadde gaat og baaret paa noget hele julen, sa han, og nu kunde han ikke bære det længere. „Jeg har faat det saa alvorlig i det senere. Jeg er blit en synder,“ stammet han frem. „Før har jeg staat i menigheten bare som et skikkelig verdens menneske. Men jeg har været uomvendt. Nu vil jeg forsøke at leve anderledes. O, Gud, vær mig synder naadig,“ stønnet han, idet han stod og tørret taarerne av ansigtet. „Og saa vil jeg be dere, kona og barna mine, at di maa følge mig til himlen, saa vi faar være sammen der, vi som har været sammen her paa jorden. Og dere, naboer og menighetsfolk, maa ogsaa omvende dere til Gud, saa vi faar samles i himlen,“ sa han, og den store, sterke manden skjalv som et løv da han satte sig. Der var lydhørt graat i forsamlingen, ellers saa stille at den mindste lyd kunde høres. Mens man saaledes sat stod Petter Hendricksons ældste søn, George, op og gik bort til sin far og sa med graatkvalt stemme. „Vil du tilgi mig far, fordi jeg har været dig en ulydig søn?“ Han grep sin far i haanden og la sit hode op paa hans skulder. [67]„Aa nei,“ sa faren, „det er nok jeg som maa be dig om tilgivelse fordi jeg har været en saa daarlig far,“ og de graat begge to. Dette smittet; det blev graat i forsamlingen. Der blev synds­erkjendelse og opgjør imellem mange. Ved tolvtiden avsluttet man med en bønnestund, og da man skildtes og ønsket hinanden et „godt nyaar,“ var det baade under smil og taarer.

 Nyaarsdag præket evangelist Pederson for overfyldt kirke og offer blev optat til evangelisten.

 Nyaarsdags aften var der møte hos N. B. Olson. Men da var der en fremmed mand i forsamlingen. Han hette Jack Youngberg. Han hadde engang været metodistprest, sa han, men var nu evangelist. Da de andre hadde tat del i møtet, stod ogsaa han op. Han læste følgende Guds ord: „Den som Sønnen faar frigjort er virkelig fri.“ „Jeg er saa glad jeg er fri,“ sa han, „fri fra synden, fri fra døden, fri fra djævelen, og fri fra loven. Tak og lov fordi jeg er en frigjort sjæl. Pris ske Gud.“ Det la som en dæmper over hele møtet. En fremmed aand var kommet ind.

 Efter møtet kom han frem og talte med Martin Warnes. „Hvor mange har De omvendt?“ sa Youngberg. „Aa, vi holder ingen folketælling,“ sa Martin. „Ja, men De har dem vel til at række op haanden,“ sa Jack. „Nei, vi har ikke gjort det,“ sa Martin. „Det var da rart,“ sa Jack. „Der borte i Rutherford hvor jeg var, hadde vi alle til at række op haanden som vilde bli frelst. Saaledes omvendte vi 50 hver kveld; mindst femti. Enkelte ganger gik vi ogsaa ned i forsamlingen og drog dem [68]frem,“ føier han til. „Hadde de nogen synds­erkjendelse og følte de sin skyld indfor Gud, saa de hadde naade behov, disse som holdt op haanden da,“ sa Martin. „Nei, det er jo for gammeldags at tale slik. Bare en begynder at række op haanden saa man faar excitement, kan man snart faa mange med,“ sa Jack. „Den slags vækkelse forstaar ikke jeg mig paa,“ sa pastor Martinus Pederson, som stod og hørte paa.

 Jack Youngberg hang rundt Glenfield settlementet en ukes tid, men fik intet indpas. De eneste som tok imot ham var Asber familien. Dina Asber, datteren, syntes han var en snil mand at ha i huset. Han reiste snart tilbake til Rutherford igjen.

 Vækkelsen i Glenfield blev saaledes ledet i sunde spor og slog dype røtter i menigheten.

 Straks efter nyaar hadde Glenfield menighet aarsmøte og besluttet blandt andet at utstede kald til kandidat teolog Edvard Skarping. Men denne gang kaldte de prest under bøn om Herrens veiledning. Av erfaring hadde de lært, at det lønner sig ilde at drive kirkepolitik i forbindelse med prestevalg.

 Kandidat Skarping mottok kaldet og tiltraadte efter sin ordination under samfundets aarsmøte og menigheten gik nu en lys fremtid i møte. Mange av de gamle blev med i vækkelsen og de unge kom som „dug ut av morgenrødens skjød.“