Presten som ikke kunde brukes/Kapitel 3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Presten som ikke kunde brukes av C.E. Nordberg
Den nye prest faar vanskeligheter; Matsalg ved „county-fairen“
Hentet fra Project Gutenberg og wikifisert.

[30]  Det hadde gaat litt trægt med at indsamle midler til menighetens løpende utgifter og andre gjøremaal. Det hadde forresten altid været tilfælde i Glenfield menighet. Nu vilde den nye prest ogsaa slaa et alvorlig slag paa det omraade. Ved siden av de midler han fik ind til menigheten gjennem disse mange „klubs“ skulde man nu gjøre et kast og faa ind saa mange penger at man kunde ha en klækkelig sum i kassen at dra av i fremtiden.

 Planen var nemlig at man den høst i september maaned skulde sælge mat ved „County-fairen“ inde i byen. Pastor Setun hadde tat den sak op i ungdoms­foreningen, saa det var helst ungdommen som skulde staa i spidsen for dette foretagende. Der blev holdt møter og planen blev drøftet. Man forstod dog snart at de unge ikke kunde greie det alene, hvorfor de ældre baade mænd og kvinder maatte træ støttende til.

 Resultatet blev at nogen dage før „County-fairen“ skulde aapnes var de fleste av de aktive medlemmer av Glenfield menighet samlet ute paa utstillings­grunden for at gjøre alt i orden, saa de kunde være færdig til at tjene penger saasnart folk begyndte at komme.

 W. U. var den øverst kommanderende. Han hadde [31]møtt med utstillings­komiteen og sikret en plads ganske nær „the stock show“; ti der færdedes folk mest. Det var jo litt ubehagelig at være just der, men det fik ikke hjælpe, der var det pengene kunde tjenes. Det var ogsaa ganske nær løpebanen og der vilde folk strømme til de sidste dage av utstillingen.

 Straks over middag kom W. U. med en fornem herre ut til utstillings­grunden, hvor de andre menighets­medlemmer var samlet. Jeremias Bustad, John Asber, Hans Jakobsen med sine hustruer. Mange andre var ogsaa med, samt en hel flok ungdom, jenter og gutter. Gamle Gurine Hendrum var med. Hun hadde tat med kaffekanden og kjøpt med et pund kaffe og et halvt pund klumpsukker. Kunde man bare faa vand og varme, saa skulde hun nok koke kaffe for dem hun, mens de arbeidet. W. U. Nelson og den fornemme herre begyndte straks at maale op tomten hvorpaa deres „stand“ skulde bygges. De maalte op et stykke femti fot „square“. „Hvor meget vil han ha for det?“ spurte John Asber. „To hundrede dollars,“ svarte W. U. Men da syntes Gurine Hendrum at landprisen hadde gaat op. Tænke sig to hundrede dollars for femti square fot. „Nei! ikke femti square fot; men femti fot square,“ forklarte W. U. Nelson. Ja hun forstod ikke hvor forskjellen var. Det blev nu ogsaa det samme. W. U. hadde ordnet det saa det var alt avgjort.

 Nu gjaldt det at faa fat paa „lumber“ og andet materiale og faa „standen“ bygget. „You have to have a union carpenter on the job,“ sa den fornemme herre som [32]hadde fulgt W. U. „We don’t allow anybody else.“ Nu stod de der, saa fik de ikke utføre arbeidet selv. Der var intet andet at gjøre end at reise hjem. W. U. gik da bort i byen og leiet en „union“ snekker til at bygge „standen“. Dette kostet dem $400. Nu hadde de allerede lagt ut $600. Saa maatte der ind lys- og gasledning og det kostet adskillig.

 Dagen før utstillingen skulde begynde var pastor og Mrs. Setun og nogen kvinder ute paa utstillings­grunden for at faa alt i orden. De hadde gjort indkjøp av kjøt, brød, poteter, grøntsaker og alle mulige ting, saa det skulde da bli noget at lave mat av. Gurine Hendrum hadde lovet at stelle med kaffen.

 Det led sterkt ut paa eftermiddagen, men endnu var ikke „plumberen“ kommet og lagt ind gasrørene. Rørene laa der, men de var ikke sammensat. Folk begyndte alt at komme og kvinderne hadde ingen gas at koke med. Tilslut blev pastor Setun utaalmodig. „„Plumberne“ er nu de største løgnere allikevel,“ sa han. „De lover og lover; men tænker ikke engang paa at holde ord,“ føiet han til. Han kastet Prince Albert frakken, steg ned i grøften hvor rørene laa og begyndte at skrue dem sammen. Han arbeidet saa svetten randt, la sig paa knæ og stod foroverbøiet næsten som paa hodet. Endelig fik han da rørene sammen just som Mrs. Setun kom bort og fik se ham. „Nei, men pastor Setun! Hvad tænker du paa!“ ropte hun forfærdet. „Ser du ikke klærne dine er aldeles tilsølet. Aa den hvite vesten din som jeg strøk i gaar kveld.“ „Hys, hys, si ikke noget,“ sa Setun og tørret svetten. Men [33]hun fortsatte. „Aa kraven din, aa benklærne dine, nei, nei, nei, alt tilsølet.“ „Snak ikke saa høit,“ sa Setun. „Menighets­folkene kunde høre dig. Vent til vi kommer hjem, saa kan du skjænde alt du vil.“ Mrs. Setun blev da litt roligere, fandt noget vand og vasket av de værste flækker av den hvite vesten, saa fik resten være til de kom hjem.

 Utstillingens første dag var Glenfield menighet samlet mandsterke ute paa utstillings­grunden. Tyve kvinder hadde møtt frem, desuten W. U., pastor Setun, John Asber og flere ungdommer. Nogen av kvinderne hadde sovet der allerede den første nat og begyndt at koke suppe aftenen i forveien. Man hadde nemlig en usedvanlig stor gryte og den kokte nat og dag. Man slog bare op i mere vand og kastet i nogen ferske suppeben en par ganger i døgnet og lot den koke; saaledes hadde man suppe bestandig. For at ha „roast“ nok maatte man ogsaa steke kjøt baade nat og dag. Fem a seks kvinder maatte saaledes sove der hver nat. De sov en stund, stod op og snudde paa steken, saa la de sig igjen. Saaledes holdt de det gaaende gjennem hele uken.

 Utenfor „standen“ paa den side hvor folkestimmelen gik, stod pastor Setun og skrek paa folk alt hans lunger kunde taale, at de maatte komme ind og kjøpe mat. Naar han blev træt blev han avløst av W. U., hvis klare stemme bar meget længere end pastor Setuns dype, rungende basstemme. John Asber derimot for ute blandt folket for at snakke og paa den maate faa dem ind for at kjøpe mat. Dina Asber var ogsaa framifraa frimodig. Hun gik like [34]ut i stimmelen, fik fat paa folk og førte dem ind og satte dem til bords.

 Værst var det dog for kvinderne indenfor. De svettet og arbeidet. De vasket kopper og stelte mat og opvartet paa bordene. Allerede den tredje dag begyndte nogen av kvinderne at bli trætte. De skiftet jo paa som bedst de kunde, men endda blev det haardt. Nogen av mændene syntes ogsaa dette gik for vidt. For det første maatte man betale 50 cents adgang til „County-fairen“ hver dag og siden maatte de næsten arbeide sig ihjel, mente de. Der var mellem 30 a 40 mænd, kvinder og ungdom som arbeidet hver dag, saaledes betaltes der ut av menighets­folkets lomme op til $20 hver dag i indtrædelses­avgift, mente nogen av mændene. End om man hadde git den sum direkte ind i menighetskassen og sluppet alt dette stræv. Der begyndte at bli adskillig misnøie og pastor Setun fik naturligvis skylden; ti han hadde begyndte med dette, syntes folk.

 Værst blev det dog nat til torsdag, den fjerde dag. Da kom der et voldsomt regn. Det rent høljeregnet. De seks kvinder som sov i „standen“ maatte op og lægge voksduker, regnfrakker og andet over maten, men det hjalp ikke. Unionsnekkeren hadde ikke lavet tæt tak, hvorfor det drøp alle steds, endog oppe i suppegryten. Der blev meget mat ødelagt den nat. Gamle Gurine Hendrum paadrog sig en voldsom forkjølelse som hun ikke kom over paa flere maaneder og et par andre av kvinderne blev syk.

 Imidlertid fortsatte man med at sælge mat. Pastor [35]Setun og W. U. stod utenfor og skrek av fuld hals at folk maatte komme ind og spise av den gode mat som hadde blit ødelagt ved regnveiret. Der var dog ikke saa mange som kom; og de begyndte allerede nu at forstaa at fortjenesten vilde ikke bli saa stor. De hadde gjort beregning paa mindst et tusen dollars, ja maaske to tusen.

 Utstillingen fortsatte over søndag og det blev da spørsmaal om de skulde sælge mat paa søndag. W. U. mente at det maatte man naturligvis gjøre. „Man kunde jo ikke vente at presten var der; ti han maatte jo hjem og præke. Men han for sin del vilde være der og „runne standen“,“ sa han. „Søndag vil bli den bedste fortjeneste og vi trænger det,“ føiet han til.

 Tirsdag aften var de altsaa færdig og de skulde da ha opgjør. Da alle regninger var betalt, viste det sig at de hadde tjent $37.67. Men da brøt harmen løs for alvor. Nogen av kvinderne mente de vilde aldrig være med paa slikt mere. Andre sa de hadde git for meget mat og tat for liten betaling for maaltiderne. Andre vilde vite om regnskapene var ført rigtig. Det var en uhyggelig kveld. Pastor Setun trøstet dem med at man skulde gaa forsigtigere tilverks næste aar.