Paa ski over Grønland/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Aschehoug (s. 9-10).

Fortale
————————

Jeg kan ikke lade denne bog gaa ud i verden uden at sende med et par ord til de mange, som stod mig bi ved udførelsen af den ekspedition, den skildrer.

Blandt disse mange maa jeg først henvende mig til hr. etatsraad Augustin Gamél med en hjertelig tak for den fritseende gavmildhed, hvormed han støttede foretagendet, da de fleste andre rystede paa hovedet deraf, og for den tillid, som han derved viste mine kamerater og mig.

Dernæst maa jeg for den store sum, som jeg ved hjemkomsten modtog til dækkelse af udgifter ved ekspeditionen, takke det norske studentersamfund, som fik indsamlingen igang, og de mange af mine landsmænd, som bidrog.

Det er endvidere en velkommen pligt her paa kameraters og egne vegne at takke direktoratet for den kongelige grønlandske handel i Kjøbenhavn for den sjeldne velvilje, som paa alle maader er bleven os vist, og de danske i Grønland for den gjestfrihed, hvormed vi fra alle sider er bleven behandlede.

Der er endnu mange andre, som det her kun er anledning til under ét at sende vor varmeste tak.

Men først og sidst naturligvis en tak til mine fem kamerater for alt, hvad hver især af dem udrettede. Folk vil saa gjerne velte dadlen, hvis en ekspedition mislykkes, men saa ogsaa æren, om den gaar heldig, helt over paa lederens skuldre. Dette blir særlig uretfærdigt ved en ekspedition som denne, hvor udfaldet afhænger af, at ikke en eneste svigter, at hver mand paa hvert punkt helt ud hævder sin stilling. I hvilken grad dette her var tilfældet, haaber jeg bogen vil give et indtryk af ligesom ogsaa af vort gode kameratslige forhold. Har jeg i denne dvælet ved mange smaa tildragelser, som for andre kan synes ubetydelige, da er det, fordi de fælles oplevelser for os har sit eget værd, og ofte nok tænker vi med erindringens vemod tilbage derpaa.

Lysaker, Kristiania, oktober 1890.
Fridtjof Nansen.