Nationalforskeren P. A. Munch/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Som vi allerede nu fatter, var det strengt tat ikke som lærer ved universitetet at P. A. Munch vandt sit store navn. Sit ry og sin til slut vældige indflydelse erhvervet han gjennem sit utrættelige forfatterskap. Sin uutslettelige indsats i nationens utvikling gjorde han desuten ved at bli høvdingen og — som Sophus Bugge har uttrykt det — anden overalt drivende og indflydelsesrike videnskabelige mellemmand» for den begeistrede virksomhet inden alle omraader av nationalhistorisk forskning som efter hvert tok til at gro op omkring ham og Keyser.

Dengang de to venner i 1834 drog ut for at hente de gamle norske lovtekster hjem, var det kaptein Gerhard Munthe og justitiarius Jens Christian Berg som raget et hode op over dilettant-forskernes skare.

Men ikke saa snart var de to fagbrødre hjemme igjen, før nye kræfter melder sig til tjeneste.

Først og fremst Carl Unger. Allerede i konfirmationsalderen hadde denne fødte sproggransker paa digteren S. O. Wolfs prestegaard tilegnet sig telemarksmaalet og blev straks efter Keysers hjemkomst dennes fremmeligste lærling i gammelnorsk; allerede 3 aar senere finder vi ham blandt universitetets første kuld av stipendiater. Han satte sig til opgave at utarbeide en gammelnorsk ordbok og drog aarligaars til Kjøbenhavn for at gjennemgaa alle de norrøne haandskrifter; utbyttet blev ikke alene rikt materiale til en ordbok — men desuten hele den endeløse række av kritisk nøiagtige tekstavskrifter som det med tiden skulde bli hans livsverk at la trykke. Og her traadte baade Keyser og Munch til. — Ordboksarbeide blev samtidig drevet av Welhavens gamle fælle, Munchs artiumskamerat og medlærling hos Keyser, den unge teolog Johan Fritzner, som dengang var lærer i Bergen. Men stedbunden som denne ihærdige flidens mand altid vedblev at være, maatte han nøie sig med trykte kilder. Følgelig kom ikke den rette fart i hans arbeide før alle de Keyser-Munch-Ungerske tekstutgaver forelaa, saa det tok ham en menneskealders flid før han fik sin ordbok færdig og —utgit. Men allerede i 40-erne leverte han kritiske avhandlinger til utfylding av Munchs sproghistoriske skrifter.

Samtidig med Ungers og Fritzners systematiske ransaking av det gamle sprog, var en ung bondegut paa Søndmøre begyndt paa egen haand at sanke stof til en baade grammatisk og leksikalsk oversigt over de bygdemaal som bedst hadde bevart levningene av det «ved forbindelsen med det germaniserte Danmark fortrængte oldsprog». Fra 1847 flyttet Ivar Aasen — saa het denne gransker — til hovedstaden, og her finder vi ham straks blandt dem P. A. Munch tar under sine brede vinger.

Fremdeles samtidig (1837) var to Østlandsstudenter blit enige om at skjænke Norge hvad brødrene Grimm allerede i 1812 hadde skjænket sit dengang dypt fornedrede folk — dets egne gamle barne-eventyr i en paalidelig gjenfortælling. Straks den lille prøvesamling forelaa i juleheftet «Nor», første vinter Munch var hjemme, blev den nybakte lektor livlig interessert. Og da saa de to venner — Asbjørnsen og Jørgen Moe — i 1840 sendte ut subskriptionsplan til sine «Norske Folke- og Barneeventyr», kundgjorde de at i verkets slutningshefte vilde P. A. Munch gi en retledende videnskabelig oversigt over de gjengivne eventyr. Det merkelige hændte at denne første-utgave aldrig blev avsluttet; da den anden og fuldstændige utgave kom, var Jørgen Moe selv mand for at levere den videnskabelige utredning — men forbindelsen med Munch var knyttet. Denne hadde til gjengjæld avløst Moe som utgiver av andet oplag av hans Folkeviser og Stev fra 1840. Likeledes blev det Munch som ved sin anmeldelse i «Leipziger Allgemeine Zeitung», samt ved at sende sin nye ven Jacob Grimm boken, vakte utlandets opmerksomhet for de norske eventyr og dermed skaffet samlerne den fulde autoritet hjemme.

Munchs utgivelse av Moes visesamling gav ikke alene Ivar Aasen anledning til at skrive en kritisk avhandling om hvor vanskelig det er at vælge sprogform naar man vil gjengi folkevisetekster efter uttalen; den selvlærte maalgransker fandt i dette stykke snart en villig lærling i den unge Sophus Bugge. Men foreløbig aapnet den lille viseutgave Munch adgang til ogsaa at øve bestemmende indflydelse paa det hovedkildeverk som telemarkspresten M. B. Landstad stod ifærd med at utgi.

Det blev fremdeles Munch som gav de første fuldt videnskabelige bidrag til løsningen av det arkæologiske spørsmaal som fremfor noget andet interesserte det norske folk netop i hin endnu umetodisk famlende nationalromantiks første tid, idet han ved en avhandling i 1848 redegjorde for de gamle kildeskrifters meddelelser om Nidaros domkirke. Herved kom han til at bli den unge arkæolog N. Nicolaysens store veileder, og utpekte sig tillike som den rette mand til sammen med den unge tyske arkitekt H. E. Schirmer at bli betrodd den historiske undersøkelse der danner utgangspunktet for alt senere arbeide med gjenreisningen av det forfaldne og vanskjøttede bygverk.

Ikke før var Keysers og Munchs Gamle Love blit utgit, saa er en ung jurist straks ifærd med at granske den norske retshistorie efter strengt videnskabelig metode; i sine sidste leveaar hadde P. A. Munch ingen mere trofast ven end just denne sin lærling, Fr. Brandt. Ogsaa Brandts jevnaldrende kollega T. H. Aschehoug uttaler i sin historiske fremstilling av Norges Statsforfatning, at han følger i Munchs og Keysers fotspor.

Vaaren 1841 var historielæreren ved sjøkrigsskolen i Fredriksværn gaat igang med at samle stof til besvarelse av Trondhjems Videnskapsselskaps prisopgave «De norske Klostres Historie»; paa henvendelse fik han straks laane Munchs hjembragte avskrifter av gamle jordebøker og brever. Man tinder saaledes saa at sige fra første færd av den frugtbare forbindelse knyttet som blev til uvurderlig nytte for dem begge — forbindelsen mellem de to jevnaldrende historikere Munch og Chr. Lange.

Denne raske oversigt godtgjør, at like fra sin hjemkomst kom P. A. Munch uvilkaarlig til at staa som en samlende midtfigur i den skare yngre granskere som omkring 1840 meldte sig under den nationale historieforsknings fane.