Nationalforskeren P. A. Munch/13

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Hvad der ellers har sysselsat Munchs forskertrang i disse stille aaringer, har sandsynligvis været germanistiske sprogstudier efter den nye metode for organisk sprogsammenligning ved hjælp av de lydlove som tyske filologer hadde opdaget.

Ellers har han været optat med at gjennemføre hvad kaptein Munthe hadde banet veien for: at skape et norsk kartverk med paalidelig gjengivelse av landets utseende samt nøiagtig stedfæstelse av de i middelalderske skrifter forekommende navn. Her kom det den lærde mand til nytte at han foruten sine øvrige anlæg tillike eide en medfødt begavelse som tegner og en utpræget stedsans.

I sin skildring av Munchs privatliv bemerker datteren, fru Larsen-Naur, at kartografiske arbeider var ham «som et slags adspredelse». Saa kan det vistnok ogsaa ha tat sig ut; hun beretter nemlig ogsaa: «Han kunde sitte og tale ivrig med flere og likesom leke med papir og blyant foran sig. Enten tegnet han da smaa karter eller skrev nogen videnskabelige saker.» Og professor Dietrichson fortæller i «Svundne Tider» om et besøk i Munchs hjem: «Jeg har set ham tegne et kart efter et andet, som laa foran ham paa bordet. Han gik hen til sit forbillede, fulgte skarpt med øiet kystlinjen paa dette, og gik saa hen til sit tegnebret og drog linjen efter — en lang fjordlinje — uten at det bakefter omtrent var mulig at opdage nogen avvikelse fra originalen.»

Munch har visselig opfattet det som et av de nødvendige led i sin store livsopgave at meddele nationen et nøiagtig oversigtsbillede av det land som i egenskap av fødeland var gjenstand for dens patriotisme. Ovenikjøpet gjorde han snart den opdagelse som han selv i et bevart privatbrev
Munchs avskrift av en beskrivelse av Hellig-Olavs lik fra 1537.

uttrykker saaledes: «Overhodet er det først ved mine kart-arbeider blit mig ret klart hvor meget, ja hvor utrolig meget det topografiske studium hos os arbeider for historien.» Den nye matrikel, som just i hine aar kom i trykken, blev ham et kjært kildeskrift; Gerhard Munthes fornorskning av gaardnavnenes skrivemaate var ret efter hans sind. Ovennævnte privatbrev, som var rettet til hans ven Chr. Lange i Fredriksværn, vaaren 1844, angaar næsten utelukkende den side av Munchs interesser vi her har for os. Som et fortrinlig vidnesbyrd om hans hele arbeidsmetode fortjener vedkommende avsnit at læses i sin helhet:

«… Altsaa nu først om pilgrimsveiene: Ved mine kart-arbeider og de til den ende indhentede oplysninger har det allerede længe været mig klart at netop veien over Moland har været hovedveien for et betydelig strøk. Man maa jo nemlig lægge merke til, at paa en tid da al landevei kun var slet ridevei, maatte fjeldveiene som gaaende i de retteste linjer mellem punkterne, og frembydende de største flater, være langt foretrukne for de ofte flere miles omveier medførende dalpassager, naar man nb. skulde fra sidebygd til anden. Nu gives der fra Telemarken til de vestlige stifter følgende principale fjeldveier:

1. Haukelidveien, d. e. fra den nordvestligste del av Telemarken, enten til Røldal og derfra til Sørfjorden og Søndhordland, eller til Suldal og videre hen i Nord-Ryfylke og Søndhordland.

2. Mo-veien over Botnedalen til Brevik øverst i Ryfylke, og derfra til Guldal.

3. Molands-veien, enten A) fra Moland over Aslestad, Sligstue og Øiset til Findalen og derfra til Hommelunden i Valle sogn, hvorfra den enten gaar a) nordefter over Vatndalen til Suldal, eller b) n. v. over Bratteland og Brattelid til Aardal i Ryfylke; eller B) fra Moland i en sydvestligere direktion til Aarakerbø i Sandnes sogn, og derfra a) enten sydefter Oteraaens dal, eller b) s. v. over Skomdalsheien til Aaseral og videre i Man- Lyng- Kvines etc. -dalene.

De vil saaledes se, at for reisende der skulde fra vest-egnene østefter, koncentrerte virkelig de fleste passager sig ved Moland. Nu er det vel ogsaa temmelig sikkert at netop pilgrimer, fotgjængere ex professo, som maaske endog hadde gjort løfter tom at gaa barfotet eller at gaa et skridt tilbake for hvert tredje (som endnu oftere skal være bruk), ikke fra vestkanten har valgt den ved hyppige vandpassager avbrutte Bergens-vei til Nidaros, men derimot over fjeldene begit sig til det nuværende Akershus stift, og tat den i umindelige tider mest befarte hovedvei over Dovre. De har, som jeg tror at erindre, hat til laans et av mine hefter, hvori jeg har avskrevet endel diplomer uten orden, kun for at opbevare dem; der findes netop et noget defekt brev av 1336 fra en prest Nikolaus paa «Lund», hvori denne anbefaler tvende sognemænd, der efter løfte foretar en pilgrimsreise til Nidaros; dette brev findes nu paa gaarden Vroldstad (Roaldstad) i Tyredal anneks til Drangedal, og denne omstændighet tyder hen paa at pilgrimer fra Lunde sogn i eller ved Siredalen langt vester har lagt veien over Moland, Nissedal og Tyredal; ti vel findes ogsaa, som De vet, et Lunde sogn, nu anneks til Bø, nær ved Tyredal og Drangedal; men dette het ifølge den Røde Bok «Lunda» sokn, altsaa «á Lundum», ikke «á Lundi» som i hint brev. Jeg vil derhos bemerke at den under 3 A betegnede vei endnu kaldes Bispeveien, fordi Stavangers eller Kristiansands bisper særdeles ofte har brukt at fare derover; m. a. o., det var vel den fjeldvei som bisperne, da Telemarken lagdes til Stavangers stift, fandt mest brukt og passablest Efter ovenanførte er det vel derfor temmelig klart at pilgrimer fra nuværende Raabygdelaget, Sætersdalen, Lister og Mandals amt, Jæderen og det sydlige Ryfylke saagodtsom altid, og nord-ryfylkinger meget ofte lagde veien om Moland Jeg turde endog næsten formode, at den fjeldreise til Støle i Søndhordland Gregorius Dagssøn over hals og hode foretok fra Bratsberg, lagdes over Moland, ad Bispeveien til Hommelunden, derfra over Vatndalen til Suldal, derfra over Hylsfjorden og Etne. — overhodet er det først ved mine kart-arbeider blit mig ret klart hvor meget, ja hvor utrolig meget det topografiske studium hos os arbeider for historien. Saaledes f. eks. har De til Deres Klosterhistorie for kuriositets skyld studert den nye akkurate og vidtløftige matrikul og anmerket alle de mange med munk- eller maaske kloster- sammensatte navne? Nu f. eks. Nanset ved Larvik, der saavidt jeg erindrer findes skrevet «Nonnusetr» d. e. enten Nönnu-(Nannas) setr eller Nunnusetr……»

Nærværende anførsel av et svar paa en fagbrors spørsmaal godtgjør noksom hvor grundig og med hvor oplatt øie og vaaken historisk-realistisk fantasi den unge bokgransker arbeidet, naar han til en avveksling tyet til studier i marken. Just de to foregaaende sommerferier hadde han med universitets-stipendier befaret fjeldovergangene mellem Telemarken, Numedal og Hallingdal, Voss og Hardanger for at samle førstehaands oplysninger til sit kart-arbeide.

Den første frugt av dette var det farvetrykte kartblad som ledsaget hans kollega, geologen Keilhaus store folioverk «Gaea Norvegica»s (Norges faste overflate) andet hefte i 1844. Dette Munchs kart fører titlen «Erster Versuch einer geognostischen Karte von Norwegen» og meddelte for første gang et anskuelig begrep om Norges fjeldbygning. Med verkets tredje og sidste hefte fulgte resten av Munchs kart i 1850. At han paatok sig dette tegnearbeide til belysning av en anden forskers iagttagelser, vidner ialfald om at historikeren ikke har skyet den umake at indforlive sig i selve den fysikalske grundvold for opfatningen av fædrelandets naturforhold og utseende.

Og allerede i aaret 1845 forelaa hans eget mesterverk som karttegner, «Kart over det sydlige Norge, efter de bedste forhaandenværende Kilder, fornemmelig de ved Norges topografiske og hydrografiske Opmaaling anstillede astronomiske og geodætiske Iagttagelser». Dette selv for vor tids krav sjelden smukke arbeide blev i litografisk gjengivelse utgit paa norsk forlag (J. W. Cappelen), og viste sig at tilfredsstille et sterkt behov; det er nemlig senere utkommet i fire nye oplag. Fra Munchs haand var arbeidet færdig allerede tidlig aaret i forveien. Det «Nordlige Norge» forelaa i 1852.

Som bekjendt er vort lands geografiske opmaaling endnu den dag idag ikke fuldendt; for to mandsaldre tilbake var materialet selvfølgelig endda langt sparsommere for den som agtet at tegne et stort Norges-kart. Det er næsten ubegripelig at en almindelig boklærd vaaget sig i kast med en slik opgave, som selv en fagmand maatte staat raadvild overfor; endda merkeligere er det at forsøket virkelig lyktes ham. At saa var tilfælde, blev villig erkjendt av fagkritikken. Saaledes skrev den siden bekjendte general og statsraad N. St. Wergeland, som var løitnant ved Opmaalingen dengang Munch tegnet kartet:

«Kartets konstruktion er utført med en til det yderste gaaende detalj, ikke alene i den del av landet hvorover nøiagtige detaljkarter haves, men ogsaa i den mindre bekjendte del av landet. Kartet er som anført datert 1845, men det kunde med fuld føie være git en yngre datum; ti man finder ved at gjennemgaa kartet at ei alene alt hvad der var opmaalt ved utgangen av 1844, men ogsaa yngre karter har været benyttet i deres fulde utstrækning … Man finder saaledes paa kartet i den nøiagtig bekjendte del hver bæk, hvert tjern, hver fjeldtop av nogensomhelst merkelig utstrækning, og det samme kan næsten med fuld ret siges om den store del av landet hvorover ingen nøiagtige karter haves. Mængden av de gjenstande der er anlagt i disse vide strækninger, vidner ei alene om en makeløs utholdenhet i at sammenskrape oplysninger, men tillike om et usedvanlig talent til at benytte de ofte motsigende og i almindelighet utydelige og ufuldstændige krokier og beskrivelser, der foruten de officielle veikarter, hvilke dog kun omfatter en ubetydelig strækning av det store indland, utgjør de eneste hjælpemidler for kartkonstruktøren. Man tar derfor ikke i betænkning at erklære dette kart for at være et i høieste grad fuldstændig arbeide …… Dette kart maa saaledes, uagtet den mindre heldige gravyre, ansees for et yderst fortjenstfuldt arbeide, der fuldkommen opfylder sin hensigt, at tjene som et generalkart over fædrelandet, og forfatteren har ved dette verk end mere forøket sine store fortjenester som videnskapsmand Verkets mangler kan dels rettes ved en omhyggeligere korrektur, dels kommer de ikke forfatteren til last, og de der ikke kan rettes, forsvinder som bagateller i sammenligning med kartets øvrige utmerkede egenskaper.»

Betegnende for den omhu Munch ofret paa at skaffe sig førstehaands oplysninger til uklare partier av kartet, er hans henvendelse til vennen Lange da denne i 1843 drog kysten rundt for at sanke stof til sin klosterhistorie. Det kunde gjælde et nes i Nordfjord eller en bygdevei i Gauldalen, men spørsmaalene stilles saa nøie at man formelig aner hvor grant spørgeren saa strøket for sig, og hvor det pinte ham ikke at kunne se grant nok.