Nationalforskeren P. A. Munch/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
H
undredeaarsdagen for hans fødsel bringer atter Munchs navn frem i fuldt lys. Og nationen feirer hans minde, som den har feiret hans store jevnaldrendes. Peter Andreas Munch faar like andel i sit folks tak med Henrik Wergeland og Ole Bull. Mindefestene vil slaa fast i bevisstheterne, at det nye Norges tro paa sin egen kulturs jevnbyrdighet med nabolandenes fandt sin første bekræftelse da disse tre genier aabenbarte sig.

Ole Bull og Wergeland, de to fødte kunstnere, fanget øieblikkelig folkets fantasi, straks de som et par vidunderbarn fløi ut i livets hvirvel. Fra det øieblik man blev dem var, stod «Henrik» og «Ola Fiol» der begge som menigmands halvguder. I medfør av deres «fag»s forskjellige valuta som erhvervskilde, maatte de to ungdomsvenner rigtignok leve i to forskjellige verdener. Poeten var for levebrødets skyld henvist til at tilbringe sin korte manddom indestængt paa et almindelig embedskontor, hvor hans dityrambiske natur maatte føle sig som en kongeørn bak gitter. Imens svinget virtuosen lik en ung fabelfugl videnom over verden, baaret av en storm av brusende jubelrop paa alle Europas tungemaal. Men da de, med en menneskealders avstand i tid, fulgtes til sine sidste hvilesteder, hver i sin egen stad, sluttet endeløse skarer av sortklædte smaakaarsfolk sig til det officielle følge, hulkende av barnesorg ved at se sin levealders største landsmand, folkets stolthet, byens avgud, revet bort for evig. Henrik Wergeland blev rykket ut av livet midt i sin straalende ungdom, og har derfor siden levet som et udødelig sindbillede paa den hellige ild som ikke dæmpedes av alderens stænk. Ole Bull fik leve livet ut, indtil haarmanken laa hvit om hans skuldrer, men blev ogsaa benaadet av skjæbnen med den lykke at ha præget ind i folkesjælen billedet av en olding som forblev ynglingens idealer tro til det sidste.

Nøiagtig midtveis i tid mellem disse sine to jevnaldrendes bortgang blev Peter Andreas Munch indhentet av døden, han i sin modne manddoms travleste virksomhet. Sittende ved arbeidsbordet sank han sammen, et offer for sin eneste passion, utrætteligheten. Og fjernt borte fra fædrelandet, til hvis ære han i aarevis havde bedraget sig selv for nattesøvn, blev han lagt til hvile i fremmed jord. Men da budskapet om det pludselige dødsfald naadde hjem, følte alt folket i samme nu, at det var sin største landsmand man havde mistet.

Nationen var saavidt vaaknet efter en mange hundrede aars dvale; den famlet saa at si endnu i ørsken, og visste knapt om den magtet at staa paa egne ben. Da var det disse tre genier møtte op som levende symboler paa den gjenfødte races sprudlende ungdomskraft. Wergelands himmeljublende lyrik flammet som morgenrøden; Ole Bulls triumftog verden over blev solopgangens fuldtonende fanfare. Nationen kjendte sig grepet av tro paa sig selv — haab blev til visshet: Norge kunde ha von om at gjøre sig gjældende paany. Og tredje mand steg frem og vidnet at det ingen drøm var naar folket mente sig ogsaa at eie minder at være stolt av, minder om fordums kraft og storhet, som gav det ret til at kjende sig viss i sit haab. Endnu den dag idag er det at nævne P. A. Munchs navn som at peke paa seglet under Norges gamle brev paa at være et tusenaars rike med eiendomsret til en gammel national literatur som paa sin tid var det fyldigste og gyldigste uttryk for hele den germanske races selvstændige kulturevne.

Det laa i sakens natur at ikke forskeren kunde vise sig i sin fulde glans med samme øieblikkelighet som digteren og musikeren. Munchs mission hos folket kunde saaledes ikke komme til hel utøvelse saa tidlig som hans to jevnaldrendes. Men saa hurtig modnedes dog hans geni, at alt i trediveaarsalderen gjaldt den nybakte lektor for autoriteten paa nationalforskningens omraade — den strenge og frygtede dommer eller kyndige veileder og forsvarer, banebryteren og foregangsmanden, hvis merkelige bedrifter man fulgte med begeistret forbauselse. Og saa stod han der inden ganske faa aar som ubestridt høvding for hele den nationalgjenfødende virksomhet i tiden nærmest før og efter 1850.

«Mens jeg gik paa latinskolen i Bergen (1849—1853)» — fortæller Ernst Sars — «var professor Munch uten tvil den av samtidens fremragende nordmænd som var bedst kjendt, og hvis navn blev hyppigst nævnt blandt os gutter. …… Da jeg kom til Kristiania for at bli student, hørte følgelig Munch blandt de hovedstadens notabiliteter, som jeg først og fremst ønsket at faa se!»

En ældre vidt bereist nordmand, som i sin ungdom hadde vanket i Munchs hjem i Rom, meddelte i sommer, engang talen faldt paa den forestaaende mindefest, at av alle de mangfoldige betydelige inden- og utenlandske personligheter hvem det i halv hundrede aar hadde faldt i hans lod at komme paa nærmere hold, var det ubetinget P. A. Munch som hadde efterlatt det sterkeste indtryk. Og hans skildring av dette sit indtryk blev en nøktern bekræftelse paa disse linjer av Bjørnson:

Ilden i hans brune øie,
glimtet av hans tanke hadde
slegt med improvisatorens
i de varme drue-lande.
Og hans lette stemnings-veksel
og hans fyrighet, der kunde
træle de utslagne vintre,
men til indfald kaste frugten, —
hin umaadelige rigdom,
hvori tanker, luner, toner,
glæde, smerte, lek og alvor
uten ophør, glimtet, spillet, —
det var som en dag i Syden.

Naar vi nedenfor gjør omstændeligere rede for Munchs liv og virksomhet, vil der bli anledning til at peke paa en række utslag av det betagende ved hans personlighet, som inderst inde bundet i det man pleier at forstaa ved genialitet. Men det vil allerede her være paa rette sted at nævne et par domme av utenlandske fagkyndige, der gir os en maalestok for det indtryk fremmede har mottat av hans produktion, uten at ha været under indflydelse enten av hans bedaarende personlighet eller av den nationale stolthetsfornemmelse som landsmandskapet kunde bringe nordmænd til at ligge under for. Sars beretter at han engang i 70-aarene paa en fotvandring kom i selskap med en bekjendt tysk sprogforsker, professor Aufrecht i Edinburgh, som underveis talte med den største entusiasme om Munch, og bl. a. sa at han satte ham i hensyn paa begavelse fuldt ved siden av Jacob Grimm. «Sterkere,» tilføier Sars, «kunde ikke en tysk sprogforsker uttrykke sin beundring». Og den kanske hvasseste blandt alle hans danske opponenter, dr. Edvin Jessen, gav allikevel Munch æren av at være «Nordens største historiker».