Gode Raad til en ung Haandverker

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Franklin og hans Huſtru i deres Hjem
Skrevet Aar 1748

Betænk, at Tid er ogſaa Penge. Den ſom om Dagen kan fortjene to Daler med Arbeide, men ſpadſerer den halve Dag eller ſidder ørkesløs, han kan dog ikke, endſkjønt han paa ſin Lyſtvandring eller i ſin Uvirkſomhed kun udgiver 8 Skilling, betragte dette ſom den eneſte Udgift. Nei, han har virkelig udgivet endnu en Daler og 8 Skilling eller, rettere ſagt, kaſtet dem bort.

Betænk, at Kredit ogſaa er Penge. Lader nogen ſine Penge efter Betalingsterminen blive ſtaaende hos mig, ſaa ſkjænker han mig Renterne eller ſaa meget, ſom jeg i denne Tid kan fortjene dermed. Dette kan ſtige til en anſeelig Sum, naar nogen har megen og god Kredit og ved at benytte ſig deraf.

Betænk, at Penge efter deres Natur formerer ſig haſtigt og ſterkt, Penge avler Penge; denne unge Yngel er ſtrax igjen frugtbar, og ſaa gaar det ſtedſe videre. Omſæt 5 Daler, ſaa har du 1 i Profit; omſæt disſe 6 nok engang, ſaa giver det 7 Daler og 20 Skilling, og ſaaledes voxer de fremdeles, indtil der bliver 100 Daler deraf. Jo ſtørre Summen er, jo ſtørre er Tilvæxten ved hver Omſætning, ſaaat Gevinſten ſtedſe ſtiger hurtigere. Den, ſom ſlagter en So, ødelægger dens hele Yngel indtil 1000 Led. Den, ſom bortøſler en Daler, han ødelægger alt det, ſom han havde kunnet fortjene med ſamme; maaſke hele Tønder Guld.

Betænk, 50 Daler aarlig udgjør kun 13 Skilling om Dagen, ved denne lille Sum, ſom ganſke ubemerket Dag for Dag tabes i Tid eller unødige Udgifter, kan en Mand med Kredit, ganſke uden Pant, have den beſtandige Beſiddelſe og Brug af tuſinde Daler. En ſaadan Kapital, haſtigt omſat af en virkſom Mand, giver anſeelig Fordel.

Betænk det Ordſprog: „En god Betaler er Herre over andre Folks Pengepung“. Den, ſom er bekjendt for at han betaler nøiagtig og punktlig til beſtemt Tid, har ſtedſe og ved Leilighed alle Penge, ſom hans Venner kan undvære, i ſin Magt. Dette er ofte af ſtørſte Nytte. Næſt Virkſomhed og Sparſomhed bidrager intet mere til at hjælpe en ung Mand frem i Verden, end Nøiagtighed og Ærlighed i alle Forretninger. Behold derfor aldrig laante Penge en Time over den beſtemte Tid, naar du ikke vil, at din Vens Pung maaſke ſtedſe ſkal blive lukket for dig.

De ringeſte Smaating, ſom har Indflydelſe paa en Mands Kredit, maa iagttages. Lyden af din Hammer Klokken fem om Morgenen eller Klokken ni om Aftenen gjør, at dine Kreditorer, naar de hører den, har Taalmodighed i endnu ſex Maaneder. Men ſer han dig eller hører han din Stemme i et vertshus, ſaa lader han dig kræve for ſine Penge næſte Dag, og presſer dem af dig af Frygt for at tabe dem.

Den, ſom betaler godt, beviſer desuden, at han tænker paa ſin Gjæld. Det giver dig Anſeelſe ſom en eftertænkſom ſaavel ſom en retſkaffen Mand, og det formerer din Kredit.

Vogt dig for at betragte alt hvad du har, ſom din Eiendom, og at indrette dig derefter. I denne Vildfarelſe forfalder mange Folk, ſom har Kredit. For at forebygge dette, ſaa hold en Tid nøie Regnſkab over dine Indtægter og Udgifter. Gjør du dig i Begyndelſen den Umage ogſaa at opſkrive Smaating, ſaa vil det have den gode Virkning, at du overbeviſer dig om, hvorledes ganske ſmaa ubetydelige Udgifter paa en forunderlig Maade løber op til ſtore Summer, og du ſkal ſe, hvad der i den Tid kunde have været ſparet og i Fremtiden endnu kan ſpares uden ſtort Savn.

Veien til Rigdom er ligeſaa jevn ſom Veien til Kirken, naar du kun vil; det beror meſt paa de to Ord: Virkſomhed og Sparſomhed. Det er: vær ikke ødſel med Tid eller Penge, men gjør den bedſte Brug af begge. Uden Virkſomhed og Sparſomhed kan du ikke komme ud med noget, men med dem kan du det med alt. Den, ſom erhverver alt det, ſom han med Ære kan erhverve og vedligeholder alt (nødvendige Udgifter fraregnet), hvad han erhverver, han bliver ſikkert velſtaaende, naar ellers det Væſen, ſom regjerer Verden, og ſom enhver ſkal bønfalde om Velſignelſe for ſin ærlige Flid, ikke efter ſit viſe Forſyn har anderledes beſluttet.

En gammel Haandverker.