Det nye Testamente (1883-1889)/Forord til fyrste Brev til Korintiarne

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

   Fra
Den Kongelige Norſke Regjerings
Kirke- og Undervisnings-Departement.

Efter at de af profesſor Bugge gjorte anmerkninger ved det hermed følgende manuskript til overſættelſe paa norſk folkeſprog af 1ſte korinthierbrev nu er tagne tilfølge og overſættelſen derhos er gjennemgaaet af profesſor Unger og Ivar Aaſen, der intet ved ſamme har at bemerke, er der fra departementets ſide intet til hinder for dens udgivelſe i trykken.

Kriſtiania den 24de maris 1887.

E. Blix.
__________
S. Berg.

Styret for det norske ſamlag.

————————

Af F. W. Bugges Bemærkninger ved Overſættelſen af 1ſte Korinthierbrev:

Jeg er i nedenſtaaende Bemærkninger overalt gaaet ud fra, at den til Grund for Overſættelſen lagte Grundtext er „textus receptus“. Hvad Overſættelſen ſelv angaar, har jeg ikke anſeet mig berettiget til at gjøre nogen Udſættelſe ved den, naar den gjengiver Grundtexten paa ſamme Maade som vor „kirkelige“ Overſættelſe, ſelv om dennes Gjengivelſe er feilagtig; ialfald er det kun ganſke undtagelſesvis, jeg har fundet at burde paatale en Gjengivelſe af den græſke Text, ſom ſtemmer med vor „kirkelige“ Overſættelſes, nemlig naar dennes Feil ſynes mig at være altfor aabenbar og derhos forſtyrrer eller fordunkler Text-Sammenhengen.

Kriſtiania, 13de November 1886.