Det nye Testamente (1883-1889)/Forord til Brev til Romararne

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Ifølge Andragende fra det Norſke Samlag[1] fattede Storthinget under 17de Juni 1881 følgende Beſlutning:

„Til Prøveoverſettelse af en Del af det Nye Teſtamente paa det Norſke Folkeſprog, f. Ex. Johannes Evangelium eller Romerbrevet, bevilges udbetalt Beſtyrelſen for det Norſke Samlag Kr. 1000 paa Betingelſe, at Kirke-Departementet godkjender Valget af de Mend, der overtage Overſettelſesarbeidet, ſamt at Arbeidet, før det udgives, undergives en Bedømmelſe, ſom nevnte Departement finder betryggende.“

Angaaende denne Bevilgning udtaler Departementet for Kirke- og Undervisningsvæſenet i ſin Indſtilling af 8de Juli 1881 følgende:

„Heller ikke den under Poſt 3b beſluttede Bevilgning til Udgivelſe af en Prøve paa Overſettelſe af Afſnit af det Nye Teſtamente finder Departementet paa Forhaand at burde modſette ſig. Naar man ſammenſtiller det oprindelige Andragende og Komiteens Indſtilling med Paſtor Sverdrups af Storthinget vedtagne Forſlag, og derhos ſer hen til den Motivering, ſom gaves af Forſlagsſtilleren og Andre, ſom ſluttede ſig til ham, tør Departementet anſe det ſom en Forudſætning for Beſlutningen, at man for at ſikkre ſig mod Misgreb har villet give Styrelſen en Stemme med ved Valget af Overſetter og endnu mere, naar Spørsmaalet bliver om Prøvens Udgivelſe. Det vil ſaaledes, ſaafremt nærværende underdanigſte Indſtilling tages til Følge, paaligge dette Departement at treffe den videre Forføining med Henſyn til de i Beſlutningen opſtillede Betingelſer.“

Ved kgl. Reſol. 25de Juli 1881 befaledes Storthingsbeſlutningen tilfølgetagen i Overensſtemmelſe med Kirke-Departementets Indſtilling.

Efter at have modtaget Meddelelſe herom henvendte Samlagsſtyret ſig til Profesſor Dr. E. Blix om at overtage Overſettelſen af Romerbrevet. Paa Betingelſe af Biſtand fra Sprogforſkeren Ivar Aaſen erklærede Profesſoren ſig ogſaa villig til at gaa i Gang med Arbeidet, forſaavidt angaar det nevnte Brev.

Valget af Overſettere godkjendtes af Kirke-Departementet, og efterat disſes Arbeide var fremlagt for Departementet, overdrog det DHrr. Profesſorer F. W. Bugge og C. R. Unger at bedømme Arbeidet.

Dette er nu ſkeet, og der foreligger følgende Erklæringer fra de nevnte Mænd om Overſettelſen:

   „Til
det kgl. Departement for Kirke og Undervisningsvæſenet.

Fra det kgl. Departement har jeg faaet overſendt til Gjennemſyn den af det norſke Samlag foranſtaltede Prøveoverſættelſe af Paulus’s Brev til Romerne paa det ſaakaldte Landsmaal.

Efter at have gjennemgaet nævnte Arbeide har jeg herved den Ære at udtale, at Overſættelſen, til Grund for hvilken er lagt Textus receptus, er udført med Nøiagtighed og Dygtighed; at den paa en heldig Maade har forſtaaet at tage Henſyn baade til den for vort Folk gjennem den kirkelige Overſættelſe tilvandte Ordlyd og til Ønſkeligheden af at gjengive den hellige Forfatters Tanker paa en med Grundtexten ſaavidt muligt ſtemmende Maade; at den paa de Steder, hvor den afviger fra vor kirkelige Overſættelſe, utvivlſomt byder Forbedringer, og at den ſaaledes efter min Mening i det Hele meget vel kan offentliggjøres.

For at forebygge mulige Misforſtaaelſer tror jeg at burde tilføie, at denne min Erklæring over Prøveoverſættelſen ſlet ikke indeholder nogen Udtalelſe fra min Side angaaende Nødvendigheden eller Ønſkeligheden af overhovedet at foranſtalte Overſættelſer af den hellige Skrift paa det ſaakaldte Landsmaal, ligeſom jeg ſelvfølgelig heller ikke kan have nogen Mening om den Sprogform, hvori den her omhandlede Overſættelſe er udført.

   Kriſtiania den 7 Juni 1882.

   „Til

Det kgl. Departement for Kirke- og Undervisningsvæſenet.

Efter Anmodning af det høie Departement har Undertegnede gjennemlæſt den paa norſk Folkeſprog ſkrevne Overſættelſe af „Pauli Brev til Romerne,“ og jeg finder, ſaavidt jeg kan ſkjønne, at den er holdt i en ſmuk og værdig Stil.

   Kriſtiania den 31 Mai 1882

Ærbødigſt

Efter Modtagelſen af disſe Erklæringer har Kirke-Departementet tilſkrevet Samlagsſtyret ſaaledes:

   „Fra

Den Kongelige Norſke Regjerings
 Departement for Kirke og Undervisnings-Væſenet.

I Forbindelſe med Departementets Skrivelſe af 18de April ſiſtl. meddeles, at der Intet er til Hinder for, at den af Profesſor E. Blix og Sprogforſkeren Ivar Aaſen beſørgede Prøveoverſættelſe af Paulus’ Brev til Romerne, der nu har været undergivet Bedømmelſe ved de af Departementet dertil valgte Mænd, Profesſorerne F. W. Bugge og Unger udgives i Trykken.

   Chriſtiania den 16 Juni 1882.

N. Hertzberg __________________
D. F. Knudſen

   „Styret“ for det Norſke Samlag.“


  1. Sthfrhdl. 1881, 5te Del Dok. No. 12, jfr. Indſt. S. No. 150 i Sthfrhdl. ſ. A. 6te Del Side 440 og Sthtid. 1881 I Side 1188 flg.