De Sorte Gribbe/Kapittel 3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Komanditselskapet Narvesens Kioskkompani, Kirste & Sieberth (s. 20-28).
III
DEN ENARMEDE KJÆMPE.


I et stort lyst værelse paa Rikshospitalets kirurgiske avdeling laa der en mand og sov med jevne og rolige aandedrag. Det var et ualmindelig kraftig ansigt, som hvilte der paa den hvite pute. De svære angelsaksiske kjever og den tynde, sammenbitte mund vidnet om udpræget viljeliv . . . Men i de smaa koselige rynker om øine og læber laa der gjemt et humør og en lune, som syntes at staa i motstrid til den brutale kraft i kindben og hals . . .

Den unge søster av det røde kors, som taalmodig sat ved hans leie, var kommen til det samme resultat. Med gysen var hun gaat til den opgave at pleie denne mishandlede kjæmpe, hvis arm var amputert og hvis krop paa kryds og tvers bar merker av en forfærdelig eksplosion. Hans liv hang i en traad, da han kom til hospitalet. Kirurgen maatte befri ham for den søndermaste høire arm . . . Og slik arm. Den var en vældig, blodig storslægge av muskulatur. Professoren hadde endog bedt om at den skulde sættes paa spiritus . . .

Alle hadde opgit ham . . . og da den unge læge efter seks timers arbeide hadde lappet alle saar igjen, var det kun med et meget svakt haab, at den bevisstløse kjæmpe blev baaret ned i sin seng.

Søster Helene mindedes alt dette. Hun hadde nu i 14 timer vogtet paa det øieblik, da den syke skulde aapne øinene . . .

Lægen hadde sagt: Jeg er bange for, at han dør inden daggry.

Men den saarede døde ikke. Han laa der i sin bevisstløse tilstand og kjæmpet mot døden. Der var en underbevisst vilje til at leve i det bleke ansigt . . . Og søster Helene saa med glæde, hvorledes patienten gled ind i en rolig søvn, mens den rallende bilyd i aandedrættet forsvandt . . .

Da doktoren kom, saa han med forbauselse paa den sovende mand.

—Han var nok sterkere, end vi trodde, sa han stille. Der er ingen tvil om, at han vil staa det over. Og godt er det, søster Helene. Der findes faa mænd i Europa, hvis liv nu har slik værdi som Ralph Burns . . .

Den unge pleierske saa forbauset paa den høie læge med de brede skuldre og de blaa, drømmende øine . . .

—De vil forstaa det en dag, fortsatte han smilende. Der ligger et stort ansvar paa Deres skuldre. Jeg har gjort, hvad jeg kan. Nu er det Deres tur, søster. Plei ham godt . . .

Den unge kvinde fik taarer i øinene. Hun følte sig saa liten og svak. Livet hadde været ondt mot hende. Hendes forældre var døde, før hun var voksen, hendes bror hadde skudt sig . . der var ulykke med hendes slegt. . . . . Saa gjorde lile Helene Bratt sit regnskap op med livets fattige glæder og flyttet ind i den lille verden, hvor barmhjertigheten og medlidenheten skjænker et sørgende hjerte trøst og hvile . . .

Hun kvak til . . . Den syke hadde gjort en svak bevægelse med hodet og aapnet øinene. Han saa sig om med en viss komisk forfærdelse. Hans ransakende blik stanset ved søster Helenes bleke og vakre ansigt . . . Saa lukket han atter øinene og skyggen av et tilfreds smil lyste hen over de brutale træk . . .

—Jeg er altsaa ikke helt død, mumlet han.

—Ønsker De noget? spurte pleiersken paa engelsk med skjælvende stemme og reiste sig.

—En bif med egg, sa Burns matt. Eller la mig si to egg. Jeg føler mig som en krabbe i en hønsegaard. . . . . Og saa klør det saa forbandet i min høire arms tommelfinger. . . .

Hans stemme brast.

—De maa ikke snakke saa meget, sa søster Helene forfærdet. . . . De er syk, meget syk. Nu skal jeg hente mat til Dem. Men De faar ikke andet end hønsekjøt og buljong.

—Bif mumlet den syke halsstarrig, og med tre egg. Har ikke tid til at være syk. Jeg skal klø pakket. . . .

—Nu gaar jeg efter maten, men De maa love mig at være aldeles stille og ikke ophidse Dem med at tænke paa fortiden. . . . . Vil De love mig det?

—For Deres smukke øines skyld, hvisket Burns mat. . . . Men la os si fire egg. . . .

Der var en forbausende vitalitet i den engelske kjæmpe. Han gled let over saarfeberen, hans appetit var overvældende og hans humør syntes at trodse alle attaker paa hans nervesystem.

En uke efter at Burns var indlagt, var han allerede langt paa vei mot helbredelse. Den glade englænder satte liv i alle og kandidaterne sat i timevis ved hans seng og hørte paa hans muntre historier, mens søster Helene med røde kinder og straalende øine lyttet til hans glade latter. . .

—Ønsker De ikke, at jeg skal skrive til nogen for Dem? spurte søster Helene en dag.

—Hvem skulde det være? sa Burns eftertænksomt.

—Jeg tænkte kanske at Deres kone. . . . stammet hun. . . .

—Kone? lo Burns. Ser jeg ut til at være gift. Og hvem vilde gifte sig med mig. En levende dynamitpatron? Nu har de kvittet mig for en arm. Næste gang er det et ben. Jeg ender nok med at krype med alle fire stumperne paa Trafalgar Square. . . . Ser de, søster Helene, fortsatte han alvorlig . . . jeg begyndte allerede at tumle med anarkister da jeg gik ut av New College. Jeg var ikke mere end 21 aar dengang, og nu er jeg 31. Men anarkisterne kræver en mand helt. Den slags fyrer taaler ikke at forsømmes. Sandt at si, saa har jeg ikke faat tid til andet her i verden end at gjæte mine ulve. . . . Jeg kjender dem og de kjender mig. De har bitt min arm av mig, nu er det min tur til at bite igjen. . . .

—De skulde ikke snakke saadan, sa søster Helene mildt. La det være Dem en advarsel, og spar Dem selv . . . for deres skyld, som holder av Dem. . . .

Burns lo.

—Jeg er en buldog! Ingen bryr sig om mig. Og jeg bryr mig ikke om . . . jo, avbrøt han sig selv, det er ikke sandt. For jeg holder forfærdelig meget av Dem, søster Helene. Jeg vilde lyve, hvis jeg sa noget andet. Og jeg liker ikke at tænke paa den stund, da jeg ikke mere har Dem omkring mig.

Den unge pike vendte sig bort og gik stille ut.

Ralph Burns saa vemodig efter den lille vævre skikkelse med det bøide hode og sukket dypt. . . .

Døren gik op og doktoren traadte ind. Han var mot sedvane alene.

Den syke kastet et beundrende blik paa den brede skikkelse, som kom imot ham. Det blonde hode og den senede hals, de blaa øine, som aldrig mistet sin ro, og de brede haandled — alt tydet paa en usedvanlig kraft. . . . Og hvem skulde kunne vurdere styrke bedre end ham, the giant of the Scotland Yard.

—Føler De Dem frisk og sterk? spurte doktoren.

—Jeg er allright, svarte Burns.

—De har en vidunderlig konstitusjon. Om otte dage vil de kunne reise tilbake til England. . . . Det har jeg idag telegrafert til mr. Redpath. Han venter Dem med længsel . . . De flyvende banditter har — som De vet — slaat hele verden med rædsel. De dukker op overalt, hvor der reises en bevægelse mot dem, de terroriserer storbyerne. . . Det internationale politi har gjort uhyre anstrengelser for at finde deres skjulesteder. Man skulde synes det var let, men alle anstrengelser har været forgjæves. . . . De sorte aeroplaner øver et rædselsherredømme over hele Europa. . . . .

Burns reiste sig halvt i sengen.

—Aa — at jeg ikke kan være med paa den jagt, stønnet han.

—Jeg skulde ogsaa ønske at være med, så doktoren eftertænksomt.

—Hvorledes?

—De har ret til at være forundret. En skomaker skal bli ved sin læst. Jeg er doktor og ikke detektiv. Men jeg er i den situation at jeg kan være politiet til uvurderlig nytte.

Burns saa vantro paa ham.

—Jeg tror nemlig, fortsatte doktoren uanfektet, at politiet aldrig vil faa tak i disse folk, hvis de ikke blir bekjæmpet med sine egne vaaben.

—De mener?

—Jeg mener at disse luftrøvere maa angripes i sit eget element. De har øiensynlig fundet en overlegen aeroplantype. Hvorfor da ikke ødelægge dem i luften med flyvemaskiner, som er hurtigere og mere effektive end deres egne.

Den berømte detektiv plystret tvilende.

—Findes der da en slik flyvemaskine?

—Ja, svarte doktoren rolig. En ven av mig har opfundet et elektrisk aeroplan med en ny, forbedret akkumulator. Den er færdig om 8 dage. Jeg er selv aviatiker og kjender bedre til forbrydere end De tror . . . Bli med mig. Jeg har en ubetalt gjæld til samfundet. . . .

Burns skarpe, graa øine fulgte den talende. . .

—Der er noget i det, De sier, sa han langsomt. Jeg har hele mit liv været vant til at stole paa mig selv. Men en enarmet mand bør ikke støte nogen hjælp fra sig. De har hjulpet mig til at leve. Men hvorfor skal jeg da hjælpe Dem til at dø? . . . . De kjender ikke den moderne anarkistteknik. Vi var 12 mand, da jeg begyndte mit arbeide i politiets anarkistavdeling. Vil De tro, at jeg er den eneste gjenlevende av allesammen. Davis var den sidste. Det var sandelig ikke nogen dumrian. Men han lot sig lure. De tok ham med sig paa sin dødsfærd fra Hamburg og fyldte ham med dynamit. . . . De vet, hvorledes det gik. Der er ikke fundet en negl av det, som engang var Patrick Davis. Saaledes vil det maaske gaa mig og Dem. . . .

—Jeg vet, hvad jeg vover, men ogsaa, hvad jeg vinder.

—Vinder?

—Ja — fred i mit sind.

Da reiste Burns sig møisommelig op og rakte ham sin venstre haand.

—Well, sa han. De er en mand efter mit hjerte. La os slaa os sammen. Jeg har mistet den høire arm, men den venstre er god nok til støt. Og parader har jeg ikke bruk for mere i livets boksekamp. . . . Deres navn, doktor?

—Jeg heter Jonas Fjeld.