Baron von Münchhausens vidunderlige historier og eventyr/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Sandelig, jeg kunde aldrig ha faat en bedre gave end denne, som jeg lovte mig saa meget godt av for det næste felttog og som skulde gi mig leilighet til at utføre mit mesterstykke. En saa lærvillig, modig og fyrig hest — paa samme tid et lam og en Bukefalos — maatte stedse minde mig om en soldats pligter saavel som om de heltegjerninger Aleksander utførte i sine berømte slag.

Hovedformaalet for vort felttog var at gjenoprette de russiske vaabens ære som i Czar Peters tid hadde lidt noget ved Pruth; det lyktes os ogsaa efter forskjellige, rigtignok haarde men berømmelige kampe, og takket være den ovenfor nævnte store generals talent.

Beskedenhet forbyr de underordnede at tilskrive sig selv store seire og vaabendaad; æren for dem tilhører sedvanligvis anførerne hvor ubetydelig disse end mon være, kongerne og dronningerne som aldrig har lugtet til krudtet eller været med at eksercere og aldrig har set en armé manøvrere undtagen ved parade.

Jeg gjør altsaa slet ingen fordring paa den ros som vore arméer i utallige skjærmydsler avtvang fienden; vi gjorde alle vor pligt, et ord som i borgerens, soldatens og i hædersmandens mund har en langt større betydning end de herrer kandestøpere forestiller sig. Da jeg dengang hadde et korps husarer under min kommando, saa foretok jeg flere ekspeditioner hvor alt avhang av min personlige erfaring og mit mot; for at være retfærdig vil jeg dog medgi,

at en stor del av det heldige utfald maa tilskrives de tapre kampfeller som jeg førte til seier.

En dag, da vi tilbakeviste et anfald av tyrkere under Oczakows mure, var avantgarden sterkt engagert. Jeg stod da helt i forreste linie; pludselig ser jeg en hop fiender rykke imot mig fra byen. Deres antal og avstanden mellem os kunde jeg ikke avgjøre paa grund av den støvsky, som de hvirvlet op. Jeg kunde ha indhyllet mig i en lignende støvsky — det vilde være en almindelig krigslist og jeg vilde dog ikke ha naadd maalet. Jeg lot mine tirailleurer spre sig utover fløiene og befalte dem at sparke støvet op alt hvad de formaadde; men selv gik jeg med resten av mit korps like løs paa fienden for at overbevise mig om hans styrke.

Det lyktes mig ogsaa; han holdt til en begyndelse stand saa længe til mine tirailleurer bragte forvirring i hans rækker. Vi adsplittet dem fuldstændig og anrettet et frygtelig blodbad og kastet dem ikke alene tilbake i fæstningen, men endogsaa utover den, saa de for ut av dens døre paa den motsatte side, et resultat som vi ikke hadde vovet at haabe paa.

Da min lithauer løp usedvanlig rask saa var jeg like i ryggen paa de flygtende, og da jeg saa at fienden hadde saadan fart med at løpe til byens anden side, holdt jeg det for det mest passende at gjøre holdt paa torvet og lot blæse til samling der. Men tænk dem saa min forbauselse, mine herrer, da jeg vidt og bredt hverken saa trompeter eller husarer.

Hvad er der blit av dem, spurte jeg mig selv; skulde de ha forvildet sig i gaterne?

De kunde jo ikke være saa langt borte, og vi maatte da med det første støte paa dem igjen. Imidlertid førte jeg min lithauer hen til hestekummen, som stod midt paa torvet for at la den faa drikke. Den drak aldeles ubegripelig og dog syntes det, som om den ikke kunde slukke sin tørst. Jeg fik imidlertid snart greie paa dette eiendommelige fænomen, for da jeg saa mig om for at speide efter mine folk, hvad tror de saa at jeg opdaget, mine herrer? Hele bakdelen paa min hest, kryds og lænder manglet, og det saa ut, som om de var skaaret av. Vandet løp ut igjen bak like saa rent som det kom ind fremme, uten at noget kom dyret tilgode.

Hvorledes det var skedd kunde jeg ikke begripe, før min husar kom sprængende til fra den anden kant og under en strøm av hjertelige lykønskninger og i kraftige eder fortalte mig følgende: mens jeg hadde trængt ind blandt de flygtende, hadde fienden pludselig sluppet faldgitteret ned som skar bakdelen av min hest av. Den anden del av dyret var blit igjen blandt fienden og hadde anrettet frygtelige ødelæggelser; men da den ikke kunde trænge ind i byen, hadde den vendt om til en eng tæt ved, og der vilde jeg utvilsomt finde den. Øieblikkelig vendte jeg om, og forparten av min hest bragte mig i fuld galop hen til denne eng. Til min store glæde fandt jeg virkelig ogsaa der den anden halvdel, som hadde hengit sig til de vidunderligste forlystelser som endnu ingen cirkusdirektør har fundet paa.

Da jeg hadde uomtvistelige beviser paa, at begge halvdelene endnu var levedygtig, sendte jeg bud efter vor dyrlæge. Uten at nøle føiet han dem sammen med nogen unge laurbærskud som var forhaanden, og saaret lægtes lykkelig. Der hændte dog noget, som bare kunde være mulig for et saa usedvanlig prægtig dyr. De unge skud slog røtter i dyrets krop, vokset frem og dannet en løvsal over mig, i hvis skygge jeg fuldbyrded mangen dristig daad.

En liten besværlighet vil jeg imidlertid omtale, som var en følge av denne straalende fegtning. Jeg hadde hugget ind paa fienden saa forbitret og saa længe at min arm længe efterat fienden var forsvunden, fremdeles foretok samme bevægelse. Av angst for at saare mig selv eller mine egne saa jeg mig derfor nødt til at bære armen i bind, som om den skulde ha været amputert.

Naar en mand vover at bestige en hest som min lithauer, saa vil De nok ogsaa tiltro ham et andet vovestykke som man ellers vilde holde for aldeles usandsynlig. Vi beleired en by, hvis navn jeg har glemt. Det var av høieste vigtighet for feltherren at faa kjendskap til hvad der foregik i fæstningen. Det syntes umulig at kunne komme ind, for man maatte snike sig gjennem alle forposter, vagt og festningsverker, og det vilde ingen vove. Kanske litt for tillidsfuld til mit mot, men grepet av min tjenesteiver, stillet jeg mig op ved siden av en av vore store kanoner og i samme øieblik skuddet gik av svang jeg mig op paa kuglen for paa denne maate at komme ind i byen. Da jeg var halvveis inde faldt der mig imidlertid noget ind.

«Hm», tænkte jeg, «det er godt nok at komme ind, men hvorledes vil du komme ut? Hvorledes skal det gaa naar du er derinde? Man vil

behandle dig som en spion og hænge dig op i det første det bedste træ; det er ikke en værdig død for en «Münchhausen».

Mens jeg overveiet dette og lignende betragtninger saa jeg en kugle som fra fæstningen blev avskutt mot vor leir; den fløi nogen skridt under mig. Jeg sprang over paa den og kom lykkelig tilbake til mine igjen, rigtignok uten at ha naadd mit maal, men allikevel helskindet.

Var jeg letvint og flink til at voltigere, saa var sandelig min hest det ikke mindre. Den veg ikke tilbake hverken for hæk eller grøft, men gik like paa. En dag løp en hare som jeg forfulgte, tvers over veien; i samme øieblik kom en vogn med to smukke damer og skilte mig fra haren. Men min hest sprængte saa let og hurtig gjennem vognen hvis vindu stod aapent at jeg trods min medfødte artighet, som ellers overalt gjør mig saa avholdt og skaffer mig venner blandt høi og lav, umulig fik tid til at ta hatten av og heller ikke kunde faa be damerne undskylde min store frihet. Min hest hadde slik fart at da jeg endelig kom mig av min bestyrtelse og saa mig om, var vi kommet en halv mil foran haren som ganske gemytlig satte sig op og saa haanlig paa os. Det vilde være umulig at vende om; det vilde jeg ikke kunne forlange av min dyrebare hest; det vilde ha krænket dens æresfølelse.

En anden gang vilde jeg sætte over en sump; da jeg var midt over den blev jeg var at den var dog meget større end jeg hadde forestilt mig; jeg vendte derfor pludselig om og vendte tilbake til strandbredden for at gjøre et nyt tilsprang; den gang gik det endnu værre, for jeg sank i like til halsen, jeg hadde sikkert gaat under, hvis jeg ikke med anvendelse av al min kraft hadde trukket mig selv op efter min egen haarpisk, mig og min hest, som jeg holdt fast mellem benene.