Baron von Münchhausens vidunderlige historier og eventyr/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Münchhausen-10-Femte sjøreise-1.png

Da vi endnu har tid til at tømme en flaske vin til, mine herrer, vil jeg fortælle dem en sælsom historie som jeg oplevet nogen maaneder efter min gjenkomst til Europa.

Storsultanen som jeg var blit forestilt for av gesandterne for Ruslands og Østerriges keisere, sendte mig i en mission av den høieste viktighet til Cairo, og den maatte utføres med den allerstørste hemmelighetsfuldhet.

Jeg begav mig paa reisen med stor pomp og ledsaget av et talrikt følge. Underveis fik jeg leilighet til at øke mit tjenerskap med nogen meget interessante subjekter. Da jeg nemlig befandt mig nogen mil fra Konstantinopel, blev jeg var en liten spædbygget mand som med en uhyre hurtighet løp i ret linje over marken tiltrods for, at han bar en blyvegt paa mindst femti pund paa hver fot. Høist forbauset ropte jeg ham an og spurte.

«Hvorhen saa hurtig, min ven, og hvad betyr den tunge byrde?»

«Jeg har forlatt Wien for en halv time siden», svarte han. «Jeg var i en stor herres tjeneste og er netop blit avskediget. Da jeg nu ikke har mere bruk for min hastighetsevne, saa holder jeg den i tømme med denne vegt; ti maateholdenhet varer længst, som min lærer pleiet at si.»

Jeg likte manden og spurte, om han vilde træde i tjeneste hos mig, og han slog straks til. Vi bega os atter ivei, og kom gjennem mange lande og byer.

Ikke langt fra landeveien fandt jeg senere et menneske liggende næsten
Münchhausen-10-Femte sjøreise-2.png

ubevægelig paa en mark. Man maatte tro, at han sov; ti han laa med øret saa tæt ned til jorden, som om han vilde høre underverdenens beboere tale.

«Hvad hører du, min ven?» ropte jeg til ham.

«Jeg hører til tidsfordriv hvorledes græsset gror?»

«Og det hører du virkelig?»

«Intet er lettere end det.»

«Saa kom i min tjeneste, min ven, sa jeg; «hvem vet, hvad et slikt fint øre kan brukes til.»

Manden stod op og fulgte mig.

Ikke langt derfra saa jeg paa en houg en jæger som la an og sigtet op i himlens blaa.

«Lykke til, lykke til, jægersmand», ropte jeg til ham. «Men hvad sigter du efter? Jeg ser ikke andet end himmelens blaa.»

«Aa jeg bare prøver denne bøssen som jeg fik av en kusk, som kjørte kareter i Regensburg. Paa taarnspiret i Strassburg sitter en spurv som jeg netop har skutt ned.»

Den som kjender min lidenskap for jagt vil ikke forbauses over, at jeg kastet mig om halsen paa den udmerkede skytte; det faldt jo av sig selv.

Vi fortsatte vor reise og naadde endelig bjerget Libanon. Foran en stor skov av cedre fandt vi en undersætsig grovknoklet mand som halte i et taug som var slynget omkring hele skoven.

«Hvad bestiller du der, min ven?» ropte jeg til manden.

«Jeg skulde fælde tømmer, og da jeg har glemt min øks hjemme, saa forsøker jeg at hjælpe mig saa godt jeg kan.»

Med disse ord rev han med et ryk hele skoven om, som om den hadde været en bundt rør, — den kunde vel være en god mil i omkreds, — og samlet tømmeret sammen. De skjønner nok, hvad jeg gjorde. Jeg hadde heller opgit hele min gesandtskabsværdighet end at la den manden gaa fra mig.

Saasnart vi satte foten paa Ægyptens land opstod der en saa voldsom storm, at jeg var rædd for at bli kastet om med vogn og folk og heste og blaase tilveirs. Paa venstre side av veien stod syv vindmøller paa rad, og vingene gik saa fort rundt som rokkehjulet for den flittigste spinderske. Ikke langt derfra laa et menneske, hvis omfang vilde være en John Falstaff værdig og som med tommelfingeren holdt paa sit venstre næsebor. Saasnart han saa vor bestyrtelse og hvorledes vi kjæmpet mot stormen, vendte han sig mot os og bukket saa dypt som en musketer for sin oberst. Vinden stanset som ved et under, og de syv vindmøller stod stille. Ganske overrasket over dette, der ikke syntes mig at gaa til paa almindelig maner, ropte jeg til manden:

«Ha, hvad er dette? Har du djævelen i kroppen din eller er du djævelen i høistegen person?»

«Undskyld, Deres exellense», svarte han; «jeg laver litt vind for min herre, mølleren; for ikke at drive møllerne for sterkt, holdt jeg for det ene næsebor.»

Sandelig, tænkte jeg ved mig selv, det er en herlig mand som kunde gjøre dig storartede tjenester, hvis du, naar du kommer hjem mister pusten ved at fortælle om alle de merkelige eventyr du har oplevet paa reisen.

Handelen var snart sluttet. Blæseren forlot sine møller og fulgte mig.

Endelig kom vi da til Cairo. Saasnart jeg hadde utført mit erende efter ønske, besluttet jeg at skille mig ved dem av mit følge som jeg kunde undvære; jeg vilde bare beholde mine nye akkvisitioner og vende tilbake med dem som privat mand. Da veiret var smukt og Nilen skjønnere end det lar sig beskrive, saa kom jeg paa den tanke at leie et barkskib og reise til Alexandria. Alt gik fortræffelig til henimot midt paa den tredje dag.

De har utvilsomt hørt om Nilens oversvømmelser, mine herrer. Den tredje dag som sagt, begyndte Nilen at stige med overordentlig hurtighet og den følgende dag var markerne paa begge sider oversvømmet paa flere mil. Den femte dag, da solen gik ned blev min bark indviklet i noget som jeg trodde var rør. Men ved daggry da det blev lyst opdaget jeg at jeg rundtom var omgit av mandeltrær som hang fuld av modne og indbydende frugter. Blyloddet viste at vi befandt os seksti fot over bunden; men vi kunde hverken komme frem eller tilbake. Efter solens stilling kunde klokken være imot otte eller ni, da der pludselig reiste sig en vind som la vor baat om paa siden. Den tok en masse vand ind og sank næsten øieblikkelig.

Lykkeligvis kunde vi alle redde os — vi var otte foruten to børn — idet vi kunde holde os fast i trærne hvor grenene var sterke nok til at holde os, om end ikke de kunde holde skibet. Vi blev liggende slik i tre dage og levet utelukkende av mandler. Jeg behøver ikke at si dem at vi hadde rikelig nok til at stille vor hunger. Tre og tyve dage bakefter begyndte vandet

at falde like saa hurtig som det var steget og paa den seks og tyvende dag
Münchhausen-10-Femte sjøreise-3.png
Münchhausen-10-Femte sjøreise-4.png

kunde vi atter sætte foten paa land. Det første vi saa var vort skib. Det laa omtrent to hundrede alen fra det sted hvor vi sank. Efterat vi hadde tørret vore saker i solen som de høilig trængte, tok vi av forraadene hvad vi hadde nødig og brøt igjen op. Efter de nøieste beregninger trodde jeg at vi var kommet omtrent femti mil fra vor vei og naadde efter syv dage endelig floden, som var traadt tilbake i sit leie og fortalte vort eventyr til en bey. Han forsynte os med stor artighet med alt hvad vi behøvet og stillet sin egen bark til vor disposition. Seks dagsreiser bragte os til Alexandria, hvor vi indskibet os til Konstantinopel. Jeg blev mottat av storsultanen med utsøkt udmerkelse og fik den ære at se hans harem. Hans høihet førte mig selv ind, og tillot mig at vælge saamange kvinder jeg vilde ha, selv hans favoritter ikke undtagen.

Da jeg ikke er vant til at skryte av mine galante eventyr, slutter jeg min fortælling og ønsker dem alle en god nat.